Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 266/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1

Strona 1 z 4
21.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 266/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 179,


(4)

Zgodnie z protokołem w sprawie cukru, dołączonym do załącznika V do umowy o partnerstwie AKP-WE, niektóre kraje AKP polegają na rynku UE w celu eksportu cukru. Reforma znacząco zmieni ich warunki rynkowe. Biorąc pod uwagę znaczenie społeczno-gospodarcze i wielofunkcyjną rolę sektora cukru, oraz jego duży stopień uzależnienia od rynku UE, proces dostosowywania krajów objętych protokołem w sprawie cukru do tych nowych warunków rynkowych będzie złożony w przypadku kilku z tych państw. W swoim komunikacie skierowanym do Parlamentu Europejskiego i Rady: reforma wspólnej polityki rolnej – osiągnięcie trwałego modelu rolnictwa dla Europy – reforma sektora cukru, Komisja zobowiązała się do wspierania procesu dostosowywania krajów objętych protokołem w sprawie cukru i ustanowiła zasady przedstawiania przez nią wniosków dotyczących wsparcia w Dokumencie roboczym służb Komisji w sprawie planu działania dotyczącego środków towarzyszących dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE. Ten dokument roboczy został omówiony z krajami objętymi protokołem w sprawie cukru. Niezbędne jest, aby kraje objęte protokołem w sprawie cukru otrzymały jak najszybciej wsparcie w celu maksymalnego zwiększenia szans na udane dostosowanie do nowych warunków, przy zapewnieniu pełnej komplementarności z już istniejącą pomocą. Z tego względu, oprócz pomocy dostarczanej w ramach umowy o partnerstwie AKP-WE, konieczne jest przyznanie krajom objętym protokołem w sprawie cukru dodatkowej pomocy finansowej i technicznej, w tym w miarę potrzeb wsparcia budżetowego, w celu umożliwienia im dostosowania się do nowych warunków rynkowych, oferując szeroki zakres rodzajów wsparcia w celu uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji poszczególnych krajów i wewnątrz tych krajów. Wsparcie to musi obejmować zwiększenie konkurencyjności ich sektora trzciny cukrowej, opracowanie alternatywnych rodzajów działalności gospodarczej i uporanie się, przy pomocy odpowiednich środków, z poważnymi, szerszymi skutkami zmniejszenia udziału sektora cukru w ich gospodarkach w wymiarze społecznym, gospodarczym i ochrony środowiska, lub też kombinację kilku z tych rodzajów wsparcia.

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W ramach Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (2) (zwanej dalej umową o partnerstwie AKP-WE), Wspólnota Europejska ma obowiązek wspierania krajów AKP na ich drodze w kierunku ograniczania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju i uznaje znaczenie sektorów towarowych i dotyczących ich protokołów.

(6)

(2)

Przepisy w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru ustanowione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/2001 (3) zostaną zweryfikowane z uwzględnieniem wniosków legislacyjnych przedstawionych Radzie przez Komisję.

(7)

(1)

(2)

(3)

Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona umową z dnia 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4). Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz. U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.