Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

Data ogłoszenia:2006-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 1

Strona 1 z 6
22.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

osobom

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 60, 301 i 308, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego (1), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych należących do osób zgłoszonych przez komitet Rady Bezpieczeństwa ustanowiony w pkt 3 lit. b) rezolucji nr 1636 (2005) jako podejrzane o udział w zaplanowaniu, sfinansowaniu, zorganizowaniu lub dokonaniu w dniu 14 lutego 2005 r. zabójstwa byłego premiera Libanu Rafika Haririego i innych osób.

(4)

Ponieważ środki te wchodzą w zakres zastosowania Traktatu WE, do ich wdrożenia we Wspólnocie niezbędny jest akt prawa wspólnotowego, głównie w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania przez wszystkie podmioty gospodarcze we wszystkich Państwach Członkowskich. Ze względów praktycznych Komisja powinna być uprawniona do zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia na podstawie notyfikacji lub informacji uzyskanych odpowiednio od właściwego komitetu ds. sankcji i Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie powinny ustalić, jakie sankcje należy zastosować w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Przewidziane sankcje muszą być proporcjonalne, skuteczne i odstraszające. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu powinno ono wejść w życie w dniu jego publikacji;

W dniu 31 października 2005 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 1636 (2005) uwzględniającą wnioski przedstawione w sprawozdaniu międzynarodowej komisji śledczej dotyczące zamachu bombowego w Bejrucie w Libanie z dnia 14 lutego 2005 r., w wyniku którego śmierć poniosły 23 osoby, w tym były premier Libanu Rafik Hariri, a kilkadziesiąt osób odniosło rany. Rada Bezpieczeństwa z głębokim niepokojem przyjęła do wiadomości wniosek międzynarodowej komisji śledczej, że istnieją zgodne dowody wskazujące na udział w tym akcie terrorystycznym urzędników zarówno libańskich, jak i syryjskich, i na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych postanowiła, na zasadzie pomocy w dochodzeniu i bez uszczerbku dla ostatecznych ustaleń sądu co do winy lub niewinności którejkolwiek z osób, nałożyć środki przeciwko wszystkim osobom podejrzanym o udział w zaplanowaniu, sfinansowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu wspomnianego zamachu. Wspólne stanowisko 2005/888/WPZiB przewiduje wprowadzenie środków określonych w rezolucji nr 1636 (2005) Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w szczególności

(6)

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: 1) „Komitet ds. Sankcji” oznacza Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ, który został ustanowiony na mocy pkt 3 lit. b) rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1636 (2005); 2) „fundusze” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści, w tym między innymi: a) środki pieniężne, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia wypłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze,

(3)

(1) Dz.U. L 327 z 14.12.2005, str. 26. (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

L 51/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 28 z 200622.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 5, str. 85)

 • Dz. U. L51 - 27 z 200622.2.2006

  Decyzja komisji z 7 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia ważności środków przejściowych w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 263) (1)

 • Dz. U. L51 - 21 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6068)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 98/161/WE, 2004/228/WE oraz 2004/295/WE w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

 • Dz. U. L51 - 14 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L51 - 12 z 200622.2.2006

  Dyrektywa Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L51 - 11 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L51 - 9 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.