Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 14 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

Data ogłoszenia:2006-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 14 - Strona 2

Strona 2 z 3

Taki rozwój sytuacji był równoznaczny ze zmianą strukturalnego salda fiskalnego o około 4 punkty procentowe PKB w okresie od 1999/2000 do 2003/04. W tych latach wskaźnik wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł z poziomu poniżej 40 % do około 43 % PKB. W tym samym okresie nakłady rządu na środki trwałe wzrosły z 1,2 % do 1,6 % PKB, a wskaźnik długu publicznego brutto spadł do wartości 37,6 % PKB w 2002/03, ale od tego czasu wzrasta. Taki rozwój sytuacji w połączeniu ze zmianami wysokości stóp procentowych doprowadził do spadku wartości płatności z tytułu odsetek z 2,9 % do 2,0 % PKB w tym okresie. W roku budżetowym 2004/05, zgodnie z danymi zgłoszonymi w sierpniu 2005 r. przez Zjednoczone Królestwo w związku z procedurą nadmiernego deficytu, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych utrzymywał się na poziomie 3,2 % PKB, po raz kolejny przekraczając zawartą w Traktacie wartość odniesienia wynoszącą 3 % PKB, ale był do niej zbliżony. Przekroczenie wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB nie było wyjątkowe. W szczególności nie wynikało ono z nadzwyczajnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą władz Zjednoczonego Królestwa, ani też ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Szacuje się, że wzrost o 3,2 % w 2004 r. przekroczył wartość potencjalną, podobnie jak wzrost w roku budżetowym 2004/05. Szacuje się, że luka podażowa w 2004 r. miała wartość dodatnią, co sugeruje, że deficyt budżetowy był w zasadzie deficytem strukturalnym. Zatem nie można uznać, że przekroczenie przez deficyt wartości odniesienia wynika ze znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej. Na podstawie opracowanych jesienią 2005 r. prognoz służb Komisji nie można uznać przekroczenia wartości odniesienia wynoszącej 3 % PKB za tymczasowe. W latach 2004 i 2005 tworzenie trwałego kapitału brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych stale wzrastało, dochodząc do 1,8 % PKB, a według sprawozdania przedbudżetowego Zjednoczonego Królestwa ma osiągnąć 2,2 % w roku budżetowym 2006/07 i 2,3 % w roku budżetowym 2007/08. Zakładając, że polityka podatkowa Zjednoczonego Królestwa prowadzona będzie zgodnie z dotychczasowymi zapowiedziami, w omawianych prognozach przewidywano, że deficyt wzrośnie do poziomu nieznacznie poniżej 31/2 % PKB w roku budżetowym 2005/06 i utrzyma się na poziomie powyżej 3 %


(7)

(8)

PKB w roku budżetowym 2006/07. Zgodnie z tymi prognozami przekroczenie wartości odniesienia nie może być uznane za wyjątkowe ani za tymczasowe w rozumieniu Traktatu oraz Paktu na rzecz stabilności i wzrostu, chociaż deficyt zbliżony jest do wartości odniesienia. Po publikacji jesiennej prognozy służb Komisji Zjednoczone Królestwo ogłosiło decyzje dotyczące polityki w sprawozdaniu przedbudżetowym przedstawionym parlamentowi w dniu 5 grudnia. Dla władz Zjednoczonego Królestwa wyrażone w kwotach netto koszty tych środków, w porównaniu do kosztów bazowych ogłoszonej polityki (uwzględnionych w jesiennej prognozie służb Komisji), oznaczają rozluźnienie polityki o 0,1 punktu procentowego PKB w bieżącym roku budżetowym oraz zacieśnienie polityki o 0,1 punktu procentowego PKB w roku budżetowym 2006/2007. W porównaniu z sytuacją w razie zachowania dotychczasowej polityki, sprawozdanie przedbudżetowe przewiduje na rok budżetowy 2007/08 zacieśnienie o 0,2 punktu procentowego PKB, które ma być stałe. W sprawozdaniu przedbudżetowym władze Zjednoczonego Królestwa przewidują, że deficyt w roku budżetowym 2006/07 będzie niższy niż 3 % i że w roku budżetowym 2007/08 spadnie do 2,4 %. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione środki – z których wszystkie to środki strukturalne – ocena Komisji pozostaje niezmieniona i zgodnie z nią deficyt w roku budżetowym 2006/07 wyniesie około 3,1 % PKB i w dalszym ciągu będzie przekraczał 3 % PKB, w związku z czym nie ma on charakteru tymczasowego. Oznacza to, że zapisany w Traktacie wymóg dotyczący kryterium deficytu nie jest spełniony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 14 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 28 z 200622.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 5, str. 85)

 • Dz. U. L51 - 27 z 200622.2.2006

  Decyzja komisji z 7 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia ważności środków przejściowych w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 263) (1)

 • Dz. U. L51 - 21 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6068)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 98/161/WE, 2004/228/WE oraz 2004/295/WE w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

 • Dz. U. L51 - 12 z 200622.2.2006

  Dyrektywa Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L51 - 11 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L51 - 9 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 1 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.