Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 98/161/WE, 2004/228/WE oraz 2004/295/WE w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

Data ogłoszenia:2006-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 17

Strona 1 z 2
22.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/17

DECYZJA RADY z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 98/161/WE, 2004/228/WE oraz 2004/295/WE w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

(Jedynie teksty w językach niderlandzkim, hiszpańskim i włoskim są autentyczne)

(2006/126/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27,


W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 26 września 2005 r. Republika Włoch (zwana dalej Włochami) wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie obowiązywania decyzji Rady 2004/295/WE z dnia 22 marca 2004 r. upoważniającej Włochy do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (4). Zgodnie z art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG Komisja poinformowała inne państwa członkowskie o wspomnianych powyżej wnioskach. W pismach z dnia 27 października 2005 r., 7 września 2005 r. oraz z 25 października 2005 r. Komisja poinformowała, odpowiednio, Niderlandy, Hiszpanię i Włochy o tym, iż posiada wszelkie informacje niezbędne do rozpatrzenia poszczególnych wniosków. Decyzja 98/161/WE upoważniła Niderlandy do stosowania do dnia 31 grudnia 1999 r. niektórych środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku z tytułu dostaw i wewnątrzwspólnotowego nabywania materiałów używanych i odpadowych. Decyzja Rady 2000/435/WE (5) przedłużyła datę wygaśnięcia decyzji 98/161/WE do dnia 31 grudnia 2003 r. Następnie wydano decyzję Rady 2004/514/WE (6), która ponownie przedłużyła obowiązywanie upoważnienia udzielonego na mocy decyzji 98/161/WE do dnia wejścia w życie specjalnego systemu stosowania podatku VAT do sektora recyklingu odpadów lub do dnia 31 grudnia 2005 r., w zależności od tego, które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej. Decyzja 2004/228/WE upoważniła Hiszpanię do zastosowania środka zapobiegającego uchylaniu się od płacenia podatku VAT w sektorze recyklingu odpadów. Decyzja ta wygasa w dniu wejścia życie specjalnego systemu stosowania podatku VAT do sektora recyklingu odpadów lub do dnia 31 grudnia 2005 r., w zależności od tego, które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej. Decyzja 2004/295/WE upoważniła Włochy do zastosowania środka zapobiegającego uchylaniu się od płacenia podatku VAT w sektorze recyklingu odpadów. Decyzja ta wygasa w dniu wejścia życie specjalnego systemu stosowania podatku VAT do sektora recyklingu odpadów lub do dnia 31 grudnia 2005 r., w zależności od tego, które z tych dwóch zdarzeń nastąpi wcześniej.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 27 ust. 1 dyrektywy 77/388/EWG Rada, stanowiąc jednogłośnie na wniosek Komisji, może upoważnić każde z państw członkowskich do wprowadzenia specjalnych środków stanowiących odstępstwo od tej dyrektywy, w celu uproszczenia procedury poboru podatku od wartości dodanej (VAT) lub zapobieżenia niektórym rodzajom oszustw podatkowych lub omijania opodatkowania.

(6)

(2)

W piśmie, które wpłynęło do Sekretariatu Generalnego Komisji w dniu 25 października 2005 r. Królestwo Niderlandów (zwane dalej Niderlandami) wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie obowiązywania decyzji Rady 98/161/WE z dnia 16 lutego 1998 r. upoważniającej Niderlandy do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 2 i art. 28a ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 28 z 200622.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 5, str. 85)

 • Dz. U. L51 - 27 z 200622.2.2006

  Decyzja komisji z 7 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia ważności środków przejściowych w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 263) (1)

 • Dz. U. L51 - 21 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6068)

 • Dz. U. L51 - 14 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L51 - 12 z 200622.2.2006

  Dyrektywa Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L51 - 11 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L51 - 9 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 1 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.