Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6068)

Data ogłoszenia:2006-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 19

22.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6068) (2006/127/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady 96/411/WE z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie usprawnienia wspólnotowych statystyk rolnych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

Istnieje potrzeba ujednolicenia systemu statystyk rolnych i kontynuacji prac wspieranych w ramach poprzednich planów działania w zakresie rejestrów gospodarstw rolnych i małych gospodarstw. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zatwierdza się plan działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (TAPAS 2006), przedstawiony w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Na mocy decyzji 96/411/WE Komisja corocznie określa plan działania technicznego dla statystyk rolnych. Na mocy decyzji 96/411/WE Wspólnota wnosi wkład do kosztów poniesionych przez Państwa Członkowskie w przystosowaniach krajowych systemów statystyk rolnych, bądź do kosztów na prace przygotowawcze związane z nowymi lub wzrastającymi potrzebami, które są częścią planu działania technicznego. Konieczne jest usprawnienie i rozwinięcie informacji statystycznych na temat rozwoju obszarów wiejskich w celu wdrożenia związanych z tym polityk wspólnotowych. Stanowi to główny obszar rocznego planu działania.

(2)

Sporządzono w Brukseli, 2 lutego 2006 r.

(3)

W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 162 z 1.7.1996, str. 14. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją nr 787/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

L 51/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2006

ZAŁĄCZNIK PLAN DZIAŁANIA TECHNICZNEGO NA 2006 R. W CELU USPRAWNIENIA STATYSTYK ROLNYCH (TAPAS 2006) Środki objęte planem działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych w następujących obszarach: a) Rozwój obszarów wiejskich; b) Rejestry statystyczne gospodarstw rolnych; c) Badania małych gospodarstw rolnych (badania małych jednostek). Komisja wniesie wkład finansowy do projektów rozwijanych w ramach tych środków, który nie przekroczy kwot określonych w tabeli A dla każdego państwa członkowskiego.

Tabela A Plan działania technicznego na 2006 r. Maksymalny wkład finansowy Wspólnoty do poniesionych wydatków

(w euro) Państwo Rozwój obszarów wiejskich Rejestr gospodarstw rolnych Małe jednostki Ogółem

BE DK DE HU NL AT FI SE Ogółem

94 000 10 000 49 500 16 806 60 000 51 214 36 000 40 000 211 520 136 000 10 000

94 000 10 000 49 500 16 806 60 000 51 214 36 000 40 000 357 520

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 28 z 200622.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 5, str. 85)

 • Dz. U. L51 - 27 z 200622.2.2006

  Decyzja komisji z 7 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia ważności środków przejściowych w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 263) (1)

 • Dz. U. L51 - 21 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 98/161/WE, 2004/228/WE oraz 2004/295/WE w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

 • Dz. U. L51 - 14 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L51 - 12 z 200622.2.2006

  Dyrektywa Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L51 - 11 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L51 - 9 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 1 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.