Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963)

Data ogłoszenia:2006-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 21

Strona 1 z 2
22.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963) (2006/128/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Dlatego dyrektywa 2001/109/WE i decyzja 2002/38/WE powinny zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (3),


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącą badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (1), w szczególności jej art. 1 ust. 2 akapit trzeci, art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do dyrektywy 2001/109/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Załączniki I i III do decyzji 2002/38/WE otrzymują odpowiednio brzmienie zgodne z załącznikiem II i III do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa 2001/109/WE ustanawiająca wykaz gatunków, które mają być objęte badaniami w państwach członkowskich jest wdrażana za pomocą decyzji Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającej parametry badania oraz ustanawiającej zasady kodowania i standardy transkrypcji, w formacie pozwalającym na komputerowe przetwarzanie, danych z badań plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (2), w szczególności jej art. 1 ust. 2 akapit trzeci, art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 2, W wyniku przystąpienia nowych państw członkowskich niezbędne jest dostosowanie odpowiednich załączników do dyrektywy 2001/109/WE i do decyzji 2002/38/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 13 z 16.1.2002, str. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 16 z 18.1.2002, str. 35.

(3) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

L 51/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2006

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK GATUNKI OBJĘTE BADANIAMI W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Jabłka Gruszki Brzoskwinie Morele Pomarańcze Cytryny Drobnoowocowe cytrusy

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Grecja Hiszpania Francja Irlandia Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

× × × × × × × × × × × × × × ×

× × × × × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × ×

× × × × × ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× × (*)

×

× × × × × × × × ×

× × × × × × × × (*) × × (*) × (*) × × (*) × × (*) × (*) × × ×

× ×

(*) Badania nie są prowadzone w zakresie: wieku drzew, gęstości plantacji, odmian owoców.”

22.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/23

ZAŁĄCZNIK II Zmiany w załączniku I do decyzji 2002/38/WE

Kod podziału terytorialnego

Kraj

Kod kraju

Podział terytorialny

Odniesienia do NUTS

1.

Poniższą tabelę umieszcza się pomiędzy wpisami „Belgia” i „Dania”: 16 Stredni Cechy Jihozapad Severozapad Severovychod Jihovychod Stredni Morava Moravskoslezsko 01 02 03 04 05 06 07 Stredni Cechy Jihozapad Severozapad Severovychod Jihovychod Stredni Morava Moravskoslezsko”

„Republika Czeska

2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 28 z 200622.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 5, str. 85)

 • Dz. U. L51 - 27 z 200622.2.2006

  Decyzja komisji z 7 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia ważności środków przejściowych w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 263) (1)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6068)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 98/161/WE, 2004/228/WE oraz 2004/295/WE w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

 • Dz. U. L51 - 14 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L51 - 12 z 200622.2.2006

  Dyrektywa Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L51 - 11 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L51 - 9 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 1 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.