Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 27

Tytuł:

Decyzja komisji z 7 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia ważności środków przejściowych w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 263) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 27

22.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 51/27

DECYZJA KOMISJI z 7 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/329/WE w sprawie przedłużenia ważności środków przejściowych w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 263)

(Jedynie teksty w językach francuskim, niderlandzkim, fińskim i szwedzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/129/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

(5)

Ważność środków przejściowych przewidzianych w decyzji 2003/329/WE zostanie zatem przedłużona po raz ostatni o dodatkowy okres, aby umożliwić państwom członkowskim na zezwolenie podmiotom na dalsze stosowanie przepisów krajowych w odniesieniu do obróbki termicznej nawozu naturalnego, do czasu wprowadzenia w życie zmienionych wymogów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ustanawia przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi. Uwzględniając ścisły charakter tych przepisów, wprowadzono środki przejściowe. Decyzja Komisji 2003/329/WE z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie przejściowych środków na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego (2) daje przemysłowi czas na dostosowanie i opracowanie alternatywnego procesu obróbki termicznej nawozu naturalnego do dnia 31 grudnia 2005 r. W dniu 7 września 2005 r. została przyjęta opinia EFSA w sprawie bezpieczeństwa biologicznego termicznej obróbki nawozu naturalnego. Na podstawie tej opinii Komisja proponuje obecnie wprowadzenie zmian w odpowiednim rozdziale załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. W oczekiwaniu na zastosowanie nowych środków, państwa członkowskie i podmioty gospodarcze złożyły wniosek do Komisji o przedłużenie ważności środków przejściowych określonych w decyzji 2003/329/WE w celu uniknięcia zakłóceń w handlu.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2003/329/WE wprowadza się następujące zmiany: W art. 1, art. 3 ust. 2 i art. 5 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2006 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Francuskiej, Królestwa Niderlandów i Republiki Finlandii.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10). (2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 51. Decyzja zmieniona decyzją 2005/14/WE (Dz.U. L 7 z 11.1.2005, str. 5).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 51 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L51 - 28 z 200622.2.2006

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/407/WE, Euratom z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej art. 51 i 54 Protokołu w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości (  Dz.U. L 132 z 29.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 5, str. 85)

 • Dz. U. L51 - 21 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Komisji 2002/38/WE dotyczącą badań statystycznych plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 5963)

 • Dz. U. L51 - 19 z 200622.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzania planu działania technicznego na 2006 r. w celu usprawnienia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 6068)

 • Dz. U. L51 - 17 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca decyzje 98/161/WE, 2004/228/WE oraz 2004/295/WE w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania środków zapobiegających uchylaniu się od płacenia podatku od wartości dodanej w sektorze odpadów

 • Dz. U. L51 - 14 z 200622.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Zjednoczonym Królestwie

 • Dz. U. L51 - 12 z 200622.2.2006

  Dyrektywa Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L51 - 11 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 307/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L51 - 9 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 306/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L51 - 1 z 200622.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 305/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. nakładające szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.