Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 98/536/WE ustanawiającą wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych wykrywających pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 330) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 25

Strona 1 z 4
23.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/25

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 98/536/WE ustanawiającą wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych wykrywających pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 330)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/130/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 98/536/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 14 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Załączniku do decyzji 98/536/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Załącznik do decyzji Komisji 98/536/WE (2) powinien był zostać poddany przeglądowi do dnia 31 grudnia 2000 r. Państwa członkowskie przeprowadziły reorganizację swoich laboratoriów tak, aby spełnić wymagania dyrektywy 96/23/WE, w szczególności wymóg, zgodnie z którym w odniesieniu do danej pozostałości lub grupy pozostałości wyznaczone może być tylko jedno krajowe laboratorium referencyjne. W związku z zakończeniem reorganizacji należy obecnie odpowiednio dostosować wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych w Załączniku do decyzji 98/536/WE. Jednocześnie należy dostosować wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych nowych państw członkowskich w świetle informacji od nich uzyskanych.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10. (2) Dz.U. L 251 z 11.9.1998, str. 39.

L 52/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2006

ZAŁĄCZNIK Załącznik do decyzji 98/536/WE otrzymuje następujące brzmienie: „ZAŁĄCZNIK KRAJOWE LABORATORIA REFERENCYJNE

Państwo członkowskie

Laboratoria referencyjne

Grupy pozostałości

Austria

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – CC Tierarzneimittel und Hormone, Wien Spargelfeldstraße 191 1226 Wien Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – CC Rückstandsanalytik, Wien Spargelfeldstraße 191 1226 Wien Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – CC Pflanzenschutzmittelrückstände, Innsbruck Technikerstraße 70 6020 Innsbruck Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – CC Elemente, Wien Spargelfeldstraße 191 1226 Wien Austrian Research Centres GmbH – ARC 2444 Seibersdorf Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien Henneberggasse 3 1030 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f B3a (PCB, oprócz dioksyn), B3b, B3d

B2c

B3c

B3a (dioksyny) B3e

Belgia

Institut scientifique de la santé publique Rue J. Wytsman 14 1050 Bruxelles Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid J. Wytsmanstraat 14 1050 Brussel

Wszystkie grupy

Dania

Danmarks Fødevareforskning (DFVF) Mørkhøj Bygade 19 DK-2860 Søborg Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, EELA Hämeentie 57 Box 45 00581 Helsinki LABERCA (Laboratoire d'etude des résidus et contaminants dans les aliments) Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes Route de Gachet – BP 50707 44307 Nantes Cedex 03 AFSSA – Fougères (Laboratoire d'etudes et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants) La Haute Marche 35133 Javené AFSSA – Maisons-Alfort (Laboratoire d'etudes et de recherches sur la qualité des aliments et les procédés agro-alimentaires) 23 avenue du Général de Gaulle 94706 Maisons-Alfort Cedex

Wszystkie grupy

Finlandia

Wszystkie grupy

Francja

A1 do A5, B2f (glucocorticoïdes), B3f

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (sauf glucocorticoïdes), B3e B2c, B3a, B3b, B3c, B3d

23.2.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 56 z 200623.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 października 2005 r. (  Dz.U. L 288 z 29.10.2005)

 • Dz. U. L52 - 54 z 200623.2.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L52 - 41 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 597) (1)

 • Dz. U. L52 - 39 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. ustalająca indykatywny rozdział między państwa członkowskie na 2006 r. środków Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 347)

 • Dz. U. L52 - 34 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 345)

 • Dz. U. L52 - 33 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uznająca w pełni operacyjny charakter włoskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 350)

 • Dz. U. L52 - 32 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tiametoksam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 337) (1)

 • Dz. U. L52 - 22 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i ustanowienia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L52 - 16 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU–SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych docelowych odnoszących się do warunków mieszkaniowych

 • Dz. U. L52 - 14 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 12 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 11 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1062/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 10 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 9 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 3 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L52 - 1 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.