Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. ustalająca indykatywny rozdział między państwa członkowskie na 2006 r. środków Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 347)

Data ogłoszenia:2006-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 39

23.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lutego 2006 r. ustalająca indykatywny rozdział między państwa członkowskie na 2006 r. środków Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 347) (2006/134/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 14a, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (4)

Należy zatem ustalić indykatywny rozdział dostępnej kwoty między zainteresowane państwa członkowskie, zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Indykatywny rozdział między państwa członkowskie środków Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 został ustalony na 2006 r. zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Artykuły 13 i 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2182/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego (2) przewidują działania wspierające przestawienie na inny rodzaj produkcji. Działania te są finansowane przez Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy utworzony na mocy art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92. Łączne środki dostępne dla Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na rok 2006 wynoszą 28,8 milionów EUR, z czego 50 % powinno zostać przeznaczone na poszczególne działania pomagające producentom tytoniu w przejściu na inne uprawy lub inne działalności gospodarcze tworzące nowe miejsca pracy, jak również na badania w tej dziedzinie.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1679/2005 (Dz.U. L z 15.10.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 331 z 7.12.2002, str. 16. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1881/2005 (Dz.U. L z 18.11.2005, str. 3).

zmie271 zmie301

L 52/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2006

ZAŁĄCZNIK INDYKATYWNY ROZDZIAŁ MIĘDZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE NA 2006 R. ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWEGO FUNDUSZU TYTONIOWEGO PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH W ART. 13 I 14 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 2182/2006

(w EUR) Państwo członkowskie Indykatywny rozdział

Podstawa

100 % krajowego progu gwarancji Wartość

Belgia Niemcy Grecja Hiszpania Francja Włochy Austria Portugalia Łącznie

62 357 488 758 5 236 572 1 813 585 1 102 636 5 422 333 20 227 253 531 14 400 000

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 56 z 200623.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 października 2005 r. (  Dz.U. L 288 z 29.10.2005)

 • Dz. U. L52 - 54 z 200623.2.2006

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Mechanizmu Finansowego

 • Dz. U. L52 - 41 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 597) (1)

 • Dz. U. L52 - 34 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 345)

 • Dz. U. L52 - 33 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uznająca w pełni operacyjny charakter włoskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 350)

 • Dz. U. L52 - 32 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tiametoksam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 337) (1)

 • Dz. U. L52 - 25 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 98/536/WE ustanawiającą wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych wykrywających pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 330) (1)

 • Dz. U. L52 - 22 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i ustanowienia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L52 - 16 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU–SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych docelowych odnoszących się do warunków mieszkaniowych

 • Dz. U. L52 - 14 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 12 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 11 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1062/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 10 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 9 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 3 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L52 - 1 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.