Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Mechanizmu Finansowego

Data ogłoszenia:2006-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 54

L 52/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2006

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

STAŁY KOMITET KRAJÓW EFTA

DECYZJA STAŁEGO KOMITETU PAŃSTW EFTA nr 4/2004/SC z dnia 3 czerwca 2004 r. ustanawiająca Komitet ds. Mechanizmu Finansowego

STAŁY KOMITET PAŃSTW EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej Porozumieniem EOG), uwzględniając Porozumienie w sprawie udziału Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej i Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej Porozumieniem o rozszerzeniu EOG), uwzględniając protokół 38a dotyczący mechanizmu finansowego EOG, włączony do Porozumienia EOG na mocy Porozumienia o rozszerzeniu EOG, uwzględniając porozumienie pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską dotyczące Norweskiego Mechanizmu Finansowego na okres 2004–2009, uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 4/2003/SC z dnia 4 grudnia 2003 r. ustanawiającą Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG, uwzględniając decyzję Stałego Komitetu Państw EFTA nr 1/2004/SC z dnia 5 lutego 2004 r. ustanawiającą Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy,


PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Ustanawia się Komitet ds. Mechanizmu Finansowego (zwany dalej Komitetem), który zastąpi Tymczasowy Komitet ds. Mechanizmu Finansowego EOG po mianowaniu jego członków przez każde z państw EOG EFTA. Komitet zarządza Mechanizmem Finansowym EOG. Artykuł 2 Komitet przyjmuje zasady i procedury wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG i przedkłada je do zatwierdzenia Stałemu Komitetowi, a także podejmuje wszystkie decyzje dotyczące jego prawidłowego funkcjonowania. Artykuł 3 Biuro Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy pełnią funkcję sekretariatu dla Komitetu ds. Mechanizmu Finansowego EOG.

23.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 52/55

Artykuł 4 Każde państwo EFTA będące stroną porozumienia EOG ma przedstawiciela w Komitecie i dysponuje jednym głosem. Artykuł 5 1. Komitet podejmuje decyzje jednogłośnie. Decyzję uznaje się za podjętą jednogłośnie, jeżeli żaden z członków nie zagłosuje przeciw tej decyzji. 2. Jednak decyzję o odrzuceniu dotacji uznaje się za przyjętą, jeżeli przynajmniej jeden z członków głosuje za jej odrzuceniem. 3. Inne kwestie, co do których Komitet nie osiągnął jednogłośnie porozumienia, mogą zostać skierowane do Stałego Komitetu Państw EFTA. Artykuł 6 1. Na podstawie zasady podziału kosztów ustanowionej decyzją Stałego Komitetu, Komitet ds. Mechanizmu Finansowego oblicza na początku każdego roku finansowego w okresie zobowiązań 2004–2009 wysokość rocznej transzy udostępnianej na zobowiązania ze strony każdego państwa EOG EFTA Mechanizmowi Finansowemu EOG. 2. Wezwanie do uiszczenia wstępnej płatności i następnych płatności uzupełniających wydaje dyrektor Biura Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Artykuł 7 Komitet przedkłada Stałemu Komitetowi Państw EFTA regularne sprawozdania na temat swojej działalności oraz funkcjonowania Mechanizmu Finansowego EOG. Komitet przedkłada co roku sprawozdanie Stałemu Komitetowi. Artykuł 8 Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 9 Niniejsza decyzja pozostaje w mocy do czasu spełnienia wszystkich zobowiązań Mechanizmu Finansowego EOG. Artykuł 10 Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Artykuł 11 Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 czerwca 2004 r. W imieniu Stałego Komitetu Przewodniczący

HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Sekretarz Generalny

William ROSSIER

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 52 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L52 - 56 z 200623.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 18 października 2005 r. (  Dz.U. L 288 z 29.10.2005)

 • Dz. U. L52 - 41 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 597) (1)

 • Dz. U. L52 - 39 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. ustalająca indykatywny rozdział między państwa członkowskie na 2006 r. środków Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego przeznaczonych na finansowanie działań określonych w art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 347)

 • Dz. U. L52 - 34 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązująca państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 345)

 • Dz. U. L52 - 33 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. uznająca w pełni operacyjny charakter włoskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 350)

 • Dz. U. L52 - 32 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nową substancję czynną tiametoksam (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 337) (1)

 • Dz. U. L52 - 25 z 200623.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 98/536/WE ustanawiającą wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych wykrywających pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 330) (1)

 • Dz. U. L52 - 22 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 316/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i ustanowienia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L52 - 16 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 315/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. wdrażające rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU–SILC) w odniesieniu do wykazu dodatkowych zmiennych docelowych odnoszących się do warunków mieszkaniowych

 • Dz. U. L52 - 14 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 314/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 12 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 313/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu greckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 11 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 312/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1062/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 10 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 311/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 9 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 310/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1695/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L52 - 3 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 309/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L52 - 1 z 200623.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 308/2006 z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.