Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 44 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 417) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 44 - Strona 2

Strona 2 z 2

(10)

25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/45

(11)

Przepisy przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

c) jeżeli przywożone zwierzęta zostały poddane testowi ELISA na wychwycenie IgG, w którym uzyskano negatywne wyniki, przeprowadzonemu w laboratorium zatwierdzonym przez właściwe władze weterynaryjne do wykonywania testów na obecność przeciwciał wirusów choroby Nipah, na próbce krwi pobranej w ciągu 10 dni przed wywozem. 3. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do psów i kotów przewożonych tranzytem, pod warunkiem że pozostają one w granicach międzynarodowego portu lotniczego. Artykuł 3 1. Zakazuje się przywozu kotów z Australii.


Artykuł 1 1. Zakazuje się przywozu nietoperzy owocożernych należących do rodzaju Pteropus z Malezji (półwysep) oraz Australii. 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 92/65/EWG, nietoperze owocożerne należące do rodzaju Pteropus mogą być przywożone pod następującymi warunkami: a) w przypadku gdy przywożone z zamkniętych kolonii; zwierzęta pochodzą

b) w przypadku gdy przywożone zwierzęta zostały poddane kwarantannie przez okres co najmniej 60 dni; c) jeżeli przywożone zwierzęta zostały poddane testowi zobojętniania surowicy lub zatwierdzonemu testowi ELISA na obecność przeciwciał wirusów chorób Hendra i Nipah, w których uzyskano negatywne wyniki, i które zostały przeprowadzone w laboratorium zatwierdzonym przez właściwe władze do wykonywania wyżej wymienionych testów, na próbkach krwi pobranych dwukrotnie w odstępie 21–30 dni, przy czym druga próbka powinna być pobrana w ciągu 10 dni przed wywozem. Artykuł 2 1. Zakazuje się przywozu psów i kotów z Malezji (półwysep). 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 psy i koty mogą być przywożone pod następującymi warunkami: a) w przypadku gdy przywożone zwierzęta nie miały kontaktu ze świniami przez okres co najmniej 60 dni przed wywozem; b) w przypadku gdy przywożone zwierzęta nie przebywały w gospodarstwach, w których w czasie ostatnich 60 dni potwierdzono wystąpienie przypadków choroby Nipah;

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 koty mogą być przywożone, pod warunkiem że przywożone zwierzęta nie przebywały w gospodarstwach, w których w czasie ostatnich 60 dni potwierdzono wystąpienie przypadków choroby Hendra. 3. Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowania do kotów przewożonych w tranzycie, pod warunkiem że pozostają one w granicach międzynarodowego portu lotniczego. Artykuł 4 Decyzja 1999/507/WE zostaje uchylona. Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 55/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2006

ZAŁĄCZNIK I Uchylona decyzja i jej kolejne zmiany

Decyzja Komisji 1999/507/WE — Decyzja Komisji 1999/643/WE — Decyzja Komisji 2000/6/WE — Decyzja Komisji 2000/708/WE

(Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 66) (Dz.U. L 255 z 30.9.1999, str. 38) (Dz.U. L 3 z 6.1.2000, str. 29) (Dz.U. L 289 z 16.11.2000, str. 41)

ZAŁĄCZNIK II Tabela korelacji

Decyzja 1999/507/WE Niniejsza decyzja

Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 1 ust. 2 zdanie wprowadzające Artykuł 1 ust. 2 tiret pierwsze Artykuł 1 ust. 2 tiret drugie Artykuł 1 ust. 2 tiret trzecie Artykuł 2 ust. 1 Artykuł 2 ust. 2 zdanie wprowadzające Artykuł 2 ust. 2 tiret pierwsze Artykuł 2 ust. 2 tiret drugie Artykuł 2 ust. 2 tiret trzecie Artykuł 2 ust. 3 Artykuł 3 Artykuł 4 — Artykuł 5 — —

Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 1 ust. 2 zdanie wprowadzające Artykuł 1 ust. 2 lit. a) Artykuł 1 ust. 2 lit. b) Artykuł 1 ust. 2 lit. c) Artykuł 2 ust. 1 Artykuł 2 ust. 2 zdanie wprowadzające Artykuł 2 ust. 2 lit. a) Artykuł 2 ust. 2 lit. b) Artykuł 2 ust. 2 lit. c) Artykuł 2 ust. 3 Artykuł 3 — Artykuł 4 Artykuł 5 Załącznik I Załącznik II

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 55 POZ 44 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 51 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 632)

 • Dz. U. L55 - 47 z 200625.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Niderlandów (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 630)

 • Dz. U. L55 - 30 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zasad, priorytetów i warunków zawartych w Partnerstwie dla członkostwa zawartym z Chorwacją oraz uchylająca decyzję 2004/648/WE

 • Dz. U. L55 - 20 z 200625.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013)

 • Dz. U. L55 - 18 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 344/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L55 - 17 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 343/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od 1 marca do 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L55 - 14 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. wszczynające weryfikację „nowego eksportera” w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylające cło w przypadku przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L55 - 9 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zatwierdzające specyfikacje modułu ad hoc dla 2007 r. dotyczącego wypadków przy pracy i problemów zdrowotnych związanych z pracą przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 577/98 oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/2005 (1)

 • Dz. U. L55 - 7 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustalające pomoc określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do prywatnego składowania masła i śmietany i wprowadzenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L55 - 5 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zasad dotyczących przywozu bydła żywego i produktów pochodzenia wołowego, owczego i koziego (1)

 • Dz. U. L55 - 3 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L55 - 1 z 200625.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2006 z dnia 24 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.