Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 56 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 300/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 56 POZ 1

Strona 1 z 62
25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 300/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, aby zapewnić uwzględnienie zmian technologicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie przedwczesnemu wycofaniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu po zakończeniu okresu obowiązywania, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych (2).

(6)

W interesie Wspólnoty leży częściowe lub całkowite zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w Załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96 (1). Szereg produktów, o których mowa w powyższym rozporządzeniu, powinna zostać wycofana z wykazu w Załączniku, ponieważ utrzymywanie zawieszenia ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej nie leży już w interesie Wspólnoty lub ponieważ opis wymaga zmiany w celu uwzględnienia zmian technicznych dotyczących produktów i tendencji gospodarczych na rynku. Produkty, których opis wymaga zmiany, powinny zostać uznane za nowe produkty. W celu zapewnienia większej przejrzystości, w związku z dużą liczbą zmian wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2006 r., Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 powinien zostać zastąpiony zupełnie nową wersją ze skutkiem od tej daty. Środek powinien obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w celu możliwości przeprowadzenia w tym okresie analiz ekonomicznych poszczególnych zawieszeń. Z ośmioletnich doświadczeń wynika konieczność ustanowienia daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych

Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w tytule I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie. W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2006 r., powinno ono wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym,

(7)

(2)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(4)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Czasowe zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów wymienionych w Załączniku stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Zawieszenia wygasają z dniem 31 grudnia 2008 r., o ile Rada Unii Europejskiej nie zadecyduje inaczej.

(5)

(1)

Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 989/2005 (Dz.U. L 168 z 30.6.2005, str. 1).

(2)

Dz.U. C 128 z 25.4.1998, str. 2.

L 56/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

25.2.2006

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 30 stycznia 2006 r. W imieniu Rady U. PLASSNIK Przewodniczący

25.2.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 56 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L56 - 75 z 200625.2.2006

    Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.