Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 56 POZ 75

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.

Data ogłoszenia:2006-02-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 56 POZ 75

Strona 1 z 13
25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/75

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (2006/116/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, Niniejszym mianuje się na stanowiska członków lub zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r.: — na stanowiska członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku I; na stanowiska zastępców członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku II. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2006 r.


(2)

uwzględniając propozycje rządów państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 263 Traktatu przewiduje jako warunek zostania członkiem lub zastępcą członka Komitetu Regionów, oprócz bycia przedstawicielem wspólnoty regionalnej lub lokalnej, również „[posiadanie] mandatu wyborczego społeczności regionalnej lub lokalnej albo [bycie] odpowiedzialnym politycznie przed wybranym zgromadzeniem”.

Kadencja członków i zastępców członków Komitetu Regionów kończy się w dniu 25 stycznia 2006 r.; należy zatem mianować nowych członków i zastępców członków Komitetu Regionów,

W imieniu Rady K.-H. GRASSER Przewodniczący

L 56/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I ANEXO I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie Membros / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

25.2.2006

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN De heer Gilbert BOSSUYT Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Geert BOURGEOIS Minister van de Vlaamse regering De heer Jos CHABERT Brussels parlementslid M. Jean-Franćois ISTASSE Député de la Communauté franćaise Mme Joëlle KAPOMPOLE Députée de la Communauté franćaise Herr Karl-Heinz LAMBERTZ Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft M. Michel LEBRUN Député wallon De heer Yves LETERME Minister-president van de Vlaamse regering Mevrouw Fientje MOERMAN Vice-minister-president van de Vlaamse regering M. Charles PIQUÉ Ministre-président du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale M. Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE Député wallon De heer Luc VAN DEN BRANDE Vlaams volksvertegenwoordiger ČESKÁ REPUBLIKA pan Pavel BÉM Lord Mayor of the Capital City of Prague, president of the delegation (primátor hlavního města Prahy, vedoucí delegace) pan Ondřej BENEŠÍK Member of the Regional Assembly of Zlínský kraj (člen zastupitelstva Zlínského kraje) pan František DOHNAL Deputy of the President of the Regional Council of Vysočina kraj (náměstek hejtmana kraje Vysočina) pan Roman LÍNEK Deputy of the President of the Regional Council of Pardubický kraj (náměstek hejtmana Pardubického kraje)

25.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 56/77

pan Josef PAVEL President of the Regional Council of Karlovarský kraj (hejtman Karlovarského kraje) pan Evžen TOŠENOVSKÝ President of the Regional Council of Moravskoslezský kraj (hejtman Moravskoslezského kraje) pan Jan ZAHRADNÍK President of the Regional Council of Jihočeský kraj (hejtman Jihočeského kraje) pan Petr GANDALOVIČ Lord Mayor of the City of Ústí nad Labem, Ústecký kraj (primátor města Ústí nad Labem, Ústecký kraj) pan Jaroslav HANÁK Mayor of the City of Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj (starosta města Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj) paní Helena LANGŠÁDLOVÁ Mayor of the Municipality of Černošice, Středočeský kraj (starostka města Černošice, Středočeský kraj) pan Martin TESAŘÍK Lord Mayor of the City of Olomouc, Olomoucký kraj (primátor města Olomouce, Olomoucký kraj) pan Tomáš ÚLEHLA Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj (primátor města Zlína, Zlínský kraj) DANMARK Helene LUND Byrådsmedlem Henning JENSEN Borgmester Johannes FLENSTED-JENSEN Amtsborgmester Johnny SØTRUP Borgmester Knud ANDERSEN Regionsrådsmedlem Lars ABEL Amtsrådsmedlem Laust GROVE VEJLSTRUP Kommunalbestyrelsesmedlem Tove LARSEN Borgmester Vibeke STORM RASMUSSEN Amtsborgmester DEUTSCHLAND Herr Willi STÄCHELE Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg Herr Peter STRAUB Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg

L 56/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.2.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 56 POZ 75 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L56 - 1 z 200625.2.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 300/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.