Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 58 POZ 32

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

Data ogłoszenia:2006-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 58 POZ 32

Strona 1 z 8
L 58/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2006

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 319/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników

RADA UNII EUROPEJSKIEJ (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (6)

W związku z tym należy dostosować zasady dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego określone w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003.

W celu złagodzenia skutków procesu restrukturyzacji w Państwach Członkowskich, które udzieliły pomocy restrukturyzacyjnej przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającym tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (5) dla co najmniej 50 % kwoty określonej w rozporządzeniu (WE) nr 318/2006, producenci buraków cukrowych i trzciny cukrowej powinni otrzymywać pomoc przez minimalny okres pięciu kolejnych lat.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3) zakłada ważną reformę wspólnej organizacji rynku cukru. Środki wprowadzone tym rozporządzeniem obejmują realizowaną etapami znaczną redukcję instytucjonalnego wspierania cen cukru wspólnotowego. W wyniku zmniejszenia wsparcia rynkowego w sektorze cukru, należy zwiększyć wspieranie dochodów rolników. Ogólna wielkość płatności powinna zwiększać się równolegle do stopniowego zmniejszania wsparcia rynkowego. Rozdzielenie wsparcia bezpośredniego dla producentów oraz wprowadzenie systemu jednolitych płatności stanowią podstawowe elementy procesu reformy wspólnej polityki rolnej, której celem jest odejście od polityki wspierania cen i produkcji na rzecz polityki wspierania dochodów rolników. Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (4) wprowadziło te elementy w odniesieniu do wielu różnych produktów rolnych. Aby osiągnąć cele stanowiące podstawę reformy wspólnej polityki rolnej, wsparcie dla producentów buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii wykorzystywanych do produkcji cukru lub syropu inulinowego powinno być oddzielone od wielkości produkcji i włączone do systemu jednolitych płatności.

(7)

Wysokość indywidualnego wsparcia dochodów powinna być obliczana na podstawie wsparcia, z którego rolnik korzystał w ramach wspólnej organizacji rynku w sektorze cukru przez określony przez Państwa Członkowskie okres jednego lub więcej niż jednego roku gospodarczego.

(2)

(8)

(3)

Dla zapewnienia właściwego stosowania systemu wsparcia oraz ze względu na kontrolę budżetową, należy zapewnić, aby ogólne wsparcie dochodów znajdowało się w granicach kopert krajowych obliczonych na podstawie historycznego roku odniesienia i z uwzględnieniem, w ciągu pierwszych czterech lat, kwot dodatkowych pochodzących z zastosowania cen pochodnych.

(9)

(4)

(1) Opinia z dnia 19 stycznia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 26 października 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Patrz str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. (4) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2183/2005 (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, str. 56).

Plantatorzy buraków cukrowych i cykorii z nowych Państw Członkowskich korzystają od momentu przystąpienia do UE ze wspierania cen w ramach rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (6).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 58 POZ 32 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L58 - 42 z 200628.2.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej

  • Dz. U. L58 - 1 z 200628.2.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.