Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 351/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia współczynników korygujących obowiązujących od dnia 1 lipca 2005 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych państwach członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

Data ogłoszenia:2006-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 1

Strona 1 z 2
1.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 351/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia współczynników korygujących obowiązujących od dnia 1 lipca 2005 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych państwach członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit pierwszy jego załącznika X, uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 33 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustalić, że ewentualne odzyskanie kwot nadpłaconych nie będzie mogło przekroczyć sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od tej daty, analogicznie do zasad przewidzianych dla współczynników korygujących stosowanych na terytorium Wspólnoty przy ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r. współczynniki korygujące stosowane przy ustalaniu wypłacanych w walucie kraju oddelegowania wynagrodzeń urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w nowych państwach członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy począwszy od dnia 1 maja 2004 r. określone są w Załączniku. Kursy wymiany walut wykorzystywane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym. Artykuł 2 1. W przypadku wzrostu wynagrodzeń na skutek zastosowania współczynników korygujących określonych w Załączniku, instytucje przystępują do wypłaty wyrównań. 2. W przypadku obniżki wynagrodzeń na skutek zastosowania współczynników korygujących określonych w Załączniku dla okresu pomiędzy dniem 1 lipca 2005 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, instytucje przystępują do ujemnej korekty wynagrodzeń ze skutkiem wstecznym. Korekty skutkujące odzyskiwaniem kwot nadpłaconych nie przekraczają sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Odzyskanie rozkłada się na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od tej daty.

Należy uwzględnić zmianę kosztów utrzymania w krajach nienależących do Wspólnoty, a w konsekwencji wyznaczyć współczynniki korygujące, mające zastosowanie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2005 r., do wypłacanych w walucie kraju oddelegowania wynagrodzeń urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w nowych państwach członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 257/2005 (2) mogą powodować dodatnie lub ujemne korekty wynagrodzeń ze skutkiem wstecznym. W przypadku wzrostu wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących należy przewidzieć wyrównania. W przypadku obniżki wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących, należy przewidzieć odzyskanie kwot nadpłaconych dla okresu pomiędzy dniem 1 lipca 2005 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 42 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L59 - 40 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L59 - 37 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2006 r.

 • Dz. U. L59 - 35 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L59 - 34 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2006 r.

 • Dz. U. L59 - 12 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. L59 - 10 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

 • Dz. U. L59 - 8 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 7 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 352/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1461/93 dotyczące dostępu oferentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do zamówień publicznych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.