Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

Data ogłoszenia:2006-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 10

Strona 1 z 2
L 59/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 354/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznania refundacji wywozowych związanych z ochroną żywego bydła w czasie transportu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33 ust. 12,


wyłącznie przez weterynarza posiadającego formalne kwalifikacje w znaczeniu dyrektywy Rady 78/1026/EWG z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie weterynarii, łącznie ze środkami mającymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (4). W innym przypadku, bez uszczerbku dla właściwych kompetencji Wspólnoty i państw członkowskich, należy wymagać od państw członkowskich weryfikacji, czy międzynarodowe agencje kontroli i nadzoru sprawdziły, czy weterynarze posiadający kwalifikacje nieobjęte dyrektywą 78/1026/EWG posiadają wiedzę co do wymagań nałożonych przez dyrektywę Rady 91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. odnośnie do ochrony zwierząt w czasie transportu, zmieniającą dyrektywy 90/425/EWG i 91/496/EWG (5).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

W pismach wymienionych pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich oraz Międzynarodowym Biurem Epizootycznym (OIE) (2) obie strony zgodziły się działać we współpracy. Przy wsparciu Wspólnoty, OIE przyjęło następnie w maju 2005 r. zasady i konkretne wytyczne dotyczące dobrostanu zwierząt będących przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej, w szczególności w odniesieniu do transportu morskiego, lądowego lub powietrznego zgodnie z sekcją 3.7 Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych. W celu nadania skuteczności art. 3.7.2.1 wytycznych w sprawie transportu zwierząt drogą morską oraz art. 3.7.3.1 wytycznych w sprawie transportu zwierząt drogą lądową, które określają zakres odpowiedzialności właściwych organów, należy wzmocnić instrumenty monitorowania i oceny osiąganego dobrostanu poprzez poprawę systemu sprawozdań z kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie sprawdzających warunki dobrostanu zwierząt wywożonych ze Wspólnoty.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 639/2003.

(6)

Rozporządzenie powinno stosować się po upłynięciu odpowiedniego czasu potrzebnego na wprowadzenie w życie zmian. Komitet Zarządzający ds. Wołowiny i Cielęciny nie przedstawił opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(7) (2)

Aby ułatwić pogłębioną ocenę stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 639/2003 (3), należy wymagać od Państw Członkowskich szczegółowych danych statystycznych przypadków niewypłacenia refundacji wywozowych. W tym celu informacje należy gromadzić na poziomie agencji płatniczej, co przyczyni się do uzyskania dodatkowej przejrzystości. Należy zatem zapewnić, aby organ weterynaryjny odpowiedzialny za punkt wyjścia przesyłał do agencji płatniczej kopię sprawozdania z kontroli w punkcie wyjścia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 639/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 639/2003 przewiduje prowadzenie kontroli po opuszczeniu terytorium Wspólnoty. Przewiduje ponadto, że kontrole mogą być wyłącznie prowadzone przez weterynarza. Aby zwiększyć skuteczność tych kontroli, należy przewidzieć prowadzenie ich

zmie307 zmie342

1) artykuł 2 ust. 2 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie: „Organ weterynaryjny odpowiedzialny za punkt wyjścia zachowuje sprawozdanie przez co najmniej trzy lata. Kopię sprawozdania przesyła się agencji płatniczej.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 59 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 42 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L59 - 40 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L59 - 37 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 marca 2006 r.

 • Dz. U. L59 - 35 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 357/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L59 - 34 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 marca 2006 r.

 • Dz. U. L59 - 12 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych lodówek side-by-side pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. L59 - 8 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 353/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 7 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 352/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1461/93 dotyczące dostępu oferentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do zamówień publicznych

 • Dz. U. L59 - 1 z 20061.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 351/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie określenia współczynników korygujących obowiązujących od dnia 1 lipca 2005 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pełniących służbę w krajach trzecich, jak również niektórych urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych państwach członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.