Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 60 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiające na 2005 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

Data ogłoszenia:2006-03-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 60 POZ 1

Strona 1 z 181
1.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 317/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustanawiające na 2005 r. „wykaz Prodcom” produktów przemysłowych przewidziany rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wykaz produktów wymagany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91, określany jako „wykaz Prodcom”, jest wspólny dla wszystkich Państw Członkowskich i jest niezbędny, aby można było porównać dane pomiędzy Państwami Członkowskimi. Wykaz Prodcom musi być aktualizowany i należy zatem stworzyć wykaz na 2005 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

(5) (6)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 wymaga, aby Państwa Członkowskie przeprowadziły badanie produkcji przemysłowej. Badanie produkcji przemysłowej musi opierać się na wykazie produktów określającym produkty przemysłowe podlegające badaniu. Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić zestawienie między statystykami produkcji a statystykami dotyczącymi handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową nomenklaturą produktów CPA.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Wykaz Prodcom na 2005 r. jest określony w Załączniku. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Członek Komisji

(1)

Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2)

Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

L 60/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.3.2006

ZAŁĄCZNIK

PRODCOM

Nazwa grupowania

Powiązanie z Nomenklaturą Handlu Zagranicznego dla roku 2005 (HS/CN)

Ilość JM

P

Odnośnik do przypisu

NACE 13.10: Kopalnictwo rud żelaza 13.10.10.30 Rudy i koncentraty żelaza niespiekane, z wyłączeniem pirytów prażonych Rudy i koncentraty żelaza spiekane, z wyłączeniem pirytów prażonych 2601.11 kg S

13.10.10.50

2601.12

kg

S

NACE 13.20: Kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud uranu i toru 13.20.11.00 13.20.12.00 13.20.13.00 13.20.14.00 13.20.15.30 13.20.15.50 13.20.15.70 13.20.16.30 13.20.16.50 13.20.16.90 Rudy i koncentraty miedzi Rudy i koncentraty niklu Rudy i koncentraty glinu Rudy i koncentraty metali szlachetnych Rudy i koncentraty cyny Rudy i koncentraty ołowiu Rudy i koncentraty cynku Rudy i koncentraty wolframu Rudy i koncentraty manganu Rudy i koncentraty innych metali nieżelaznych, włączając rudy i koncentraty kobaltu, chromu, molibdenu, tytanu, tantalu, wanadu, cyrkonu, antymonu, berylu, bizmutu, germanu, rtęci 2603 2604 2606 2616 2609 2607 2608 2611 2602 2605 + 2610 + 2613 + 2614 + 2615 + 2617 kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg S S S S S S S S S S

NACE 14.11: Wydobywanie kamienia ozdobnego i budowlanego 14.11.11.33 14.11.11.35 Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie obrobiony Marmur i trawertyn pocięty jedynie na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty o grubości ≤ 25 cm Marmur i trawertyn pocięty jedynie na prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty o grubości > 25 cm Ekausyna i kamienie wapienne pozostałe, budowlane lub pomnikowe 2515.11 2515.12 (.20 + .50) kg kg T T

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 60 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.