Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 18 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 18 - Strona 2

Strona 2 z 3

Artykuł 6 1. Państwa członkowskie przekazują Komisji dane dotyczące ilości, dla których złożono wnioski o wydanie pozwolenia, siódmego dnia roboczego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 2. Pozwolenia wydawane są dwunastego dnia roboczego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jeśli Komisja nie podjęła szczególnych środków na mocy przepisów ust. 3. 3. Jeśli Komisja stwierdzi na podstawie informacji dostarczonych jej zgodnie z przepisami ust. 1, że złożone wnioski dotyczą ilości przekraczających ilości dostępne dla danej kategorii importerów, określone w art. 5, wydaje rozporządzenie określające jednolity wskaźnik obniżki w odniesieniu do wymienionych wniosków. W tym przypadku pozwolenia są wydawane przez właściwe organy trzeciego dnia roboczego po wejściu w życie rozporządzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym. Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1870/2005 stosuje się z uwzględnieniem niezbędnych zmian. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 65/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2006

ZAŁĄCZNIK I Zapisy, o których mowa w art. 3 — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006. Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006. licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006. Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig. määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006. Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006. licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006. certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006. domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006. atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam. Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d. a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től 2006. június 30ig érvényes. liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

— w języku niderlandzkim: Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is. — w języku polskim: pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

— w języku portugalskim: certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006. — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 18 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 51 z 20067.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L65 - 49 z 20067.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619) (1)

 • Dz. U. L65 - 47 z 20067.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 33/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L65 - 45 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L65 - 30 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE–Chile, dotyczącego zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L65 - 27 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L65 - 22 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych (1)

 • Dz. U. L65 - 14 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 11 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L65 - 9 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2006 z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 5 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L65 - 1 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.