Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 18

Strona 1 z 3
L 65/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, Artykuł 1 uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 akapit pierwszy, 1. Niniejszym otwiera się od dnia 1 kwietnia 2006 r. autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 4 400 ton, oznaczony numerem 09.4066 (dalej zwany „kontyngentem autonomicznym”), w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty świeżego lub mrożonego czosnku objętego kodem CN 0703 20 00.

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Stawka celna ad valorem stosowana w odniesieniu do produktów przywożonych w ramach kontyngentu autonomicznego wynosi 9,6 %.

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2005 ustanawia metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadza system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich.

(1)

Artykuł 2

(2)

Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 ustanawia środki przejściowe umożliwiające importerom z Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (dalej zwanymi „nowymi państwami członkowskimi”) korzystanie z kontyngentów. Środki te miały na celu wprowadzenie rozróżnienia między tradycyjnymi i nowymi importerami w nowych państwach członkowskich i dostosowanie pojęcia ilości referencyjnej, tak aby mogli oni korzystać z wymienionego systemu.

Rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 stosuje się w odniesieniu do zarządzania kontyngentem autonomicznym, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Jednakże w odniesieniu do zarządzania kontyngentem autonomicznym nie stosuje się przepisów art. 1, art. 4 ust. 2, art. 6, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 3 i 6, art. 9 akapit pierwszy, oraz art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1870/2005.

(3)

W celu zapewnienia ciągłości dostaw na rynek rozszerzonej Wspólnoty i biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne zaopatrzenia istniejące w nowych państwach członkowskich przed ich przystąpieniem do Unii Europejskiej, należy otworzyć tymczasowy i autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz świeżego lub mrożonego czosnku objętego kodami CN 0703 20 00.

Artykuł 3 Okres ważności pozwoleń na przywóz, wydanych w ramach autonomicznego kontyngentu, dalej zwanych „pozwoleniami”, jest ograniczony do dnia 30 czerwca 2006 r.

(4)

Nowy kontyngent powinien zostać otwarty na okres przejściowy i nie przesądzać o wyniku toczących się negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w następstwie przystąpienia nowych państw członkowskich.

Do celów rozporządzenia (WE) nr 1870/2005 pozwolenia są traktowane jak pozwolenia typu „A”.

(1) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 19.

W rubryce 24 pozwolenia zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku I.

7.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/19

Artykuł 4 1. Importerzy mogą zwracać się do właściwych władz w państwach członkowskich z wnioskiem o wydanie pozwolenia w okresie pięciu dni roboczych od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W rubryce 20 wnioski o wydanie pozwolenia zawierają jeden z zapisów znajdujących się w załączniku II. 2. Złożone przez importerów wnioski o wydanie pozwolenia mogą dotyczyć ilości, które nie przekraczają 10 % kontyngentu autonomicznego. Artykuł 5 Podział kontyngentu autonomicznego wygląda następująco: — 70 % dla importerów tradycyjnych, — 30 % dla nowych importerów. Jeśli ilość przysługująca jednej kategorii importerów nie jest w pełni wykorzystana, niewykorzystana ilość może być przyznana drugiej kategorii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 51 z 20067.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L65 - 49 z 20067.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619) (1)

 • Dz. U. L65 - 47 z 20067.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 33/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L65 - 45 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L65 - 30 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE–Chile, dotyczącego zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L65 - 27 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L65 - 22 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych (1)

 • Dz. U. L65 - 14 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 11 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L65 - 9 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2006 z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 5 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L65 - 1 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.