Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 27

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 27

Strona 1 z 2
7.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/27

DYREKTYWA KOMISJI 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z decyzją 2005/50/WE użycie samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu, wykorzystujących pasmo 24 GHz, jest dozwolone tymczasowo, a państwa członkowskie mają wprowadzić system monitorowania w celu określenia liczby pojazdów wyposażonych w urządzenia radarowe bliskiego zasięgu zarejestrowanych na ich terytorium.

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2,

(4)

Dyrektywa 72/245/EWG, zmieniona dyrektywą Komisji 2005/49/WE (5), zapewniła państwom członkowskim odpowiednie środki w celu przeprowadzenia monitorowania. Dyrektywa 70/156/EWG została odpowiednio zmieniona przez tę dyrektywę.

uwzględniając dyrektywę Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (2), w szczególności jej art. 4,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 72/245/EWG jest jedną z oddzielnych dyrektyw, na podstawie której prowadzi się procedurę homologacyjną ustanowioną dyrektywą 70/156/EWG.

(2)

W celu poprawy bezpieczeństwa pojazdów poprzez popieranie rozwoju i wprowadzania technologii wykorzystujących samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu decyzją Komisji 2004/545/WE z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we Wspólnocie (3) i decyzją Komisji 2005/50/WE z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (4) Komisja ujednoliciła użycie dwóch pasm częstotliwości widma radiowego.

Od tego czasu oczywistym stało się, iż sposób przekazywania tych danych dla urządzeń radarowych bliskiego zasięgu, wykorzystujących pasmo 24 GHz, może zostać uproszczony oraz że dla celów monitorowania zbędny jest wymóg podania w świadectwie zgodności informacji odnośnie do użycia urządzeń radarowych bliskiego zasięgu, wykorzystujących pasmo 79 GHz, dodatkowo względem informacji odnośnie do użycia urządzeń radarowych bliskiego zasięgu, wykorzystujących pasmo 24 GHz, jako że użycie pasma 79 GHz nie zakłóca działania innych urządzeń i nie jest ono ograniczone. Dlatego należy zmienić wymagania związane z użyciem urządzeń radarowych bliskiego zasięgu, wykorzystujących pasmo 24 GHz, oraz usunąć wymagania związane z użyciem urządzeń radarowych bliskiego zasięgu, wykorzystujących pasmo 79 GHz, określone w dyrektywie 72/245/EWG. Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na ważność istniejących homologacji dla pojazdów niewyposażonych w urządzenia radarowe wykorzystujące pasmo 24 GHz.

(6)

Wyłącznie służby techniczne wydają zaświadczenia zgodnie ze wzorem podanym w załączniku III C do dyrektywy 72/245/EWG. W procesie tym nie uczestniczą żadne dalsze władze lub organy. Dlatego wymóg dodatkowego stemplowania zaświadczenia jest zbędny i powinien zostać skreślony.

(7)

Należy zatem 72/245/EWG.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 10). (2) Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/83/WE (Dz.U. L 305 z 24.11.2005, str. 32). (3) Dz.U. L 241 z 13.7.2004, str. 66. (4) Dz.U. L 21 z 25.1.2005, str. 15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 51 z 20067.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L65 - 49 z 20067.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619) (1)

 • Dz. U. L65 - 47 z 20067.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 33/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L65 - 45 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L65 - 30 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE–Chile, dotyczącego zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L65 - 22 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych (1)

 • Dz. U. L65 - 18 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 14 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 11 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L65 - 9 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2006 z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 5 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L65 - 1 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.