Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 45

7.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/45

DECYZJA RADY z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2006/181/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


inne sposoby przekazywania towarów do dyspozycji odbiorcy. Ze względu na związek pomiędzy stronami wartość wzajemnego świadczenia jest często ustalana na poziomie niezgodnym z wartością rynkową, co powoduje znaczne obniżenie dochodów z podatku VAT.

uwzględniając szóstą dyrektywę Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (1), w szczególności jej art. 27,

(4)

Środek specjalny powinien mieć zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy administracja jest w stanie stwierdzić, że związek między stronami miał wpływ na podstawę opodatkowania określoną zgodnie z art. 11 sekcja A pkt 1 lit. a) dyrektywy Rady 77/388/EWG. Stwierdzenie to powinno w każdym przypadku opierać się na konkretnych faktach, a nie na domniemaniach.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zezwolenie Królestwu Niderlandów na traktowanie wartości rynkowej wymienionych świadczeń jako podstawy opodatkowania jest zatem odpowiednie i proporcjonalne.

(1)

Pismem zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 4 października 2004 r. Królestwo Niderlandów zwróciło się z wnioskiem o upoważnienie do wprowadzenia specjalnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 sekcja A pkt 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG.

(6)

Odstępstwa na mocy art. 27 dyrektywy 77/388/EWG przeciwdziałające unikaniu opodatkowania podatkiem VAT w związku z podstawą opodatkowania w przypadku dostaw pomiędzy powiązanymi stronami zostały włączone do wniosku dotyczącego dyrektywy regulującej niektóre z odstępstw na mocy tego artykułu. Konieczne jest zatem zakończenie okresu stosowania niniejszego odstępstwa po wejściu w życie tej dyrektywy.

(2)

Zgodnie z art. 27 ust. 2 dyrektywy 77/388/EWG w dniu 1 grudnia 2004 r. Komisja poinformowała listownie inne Państwa Członkowskie o wniosku złożonym przez Królestwo Niderlandów. Pismem z dnia 2 grudnia 2004 r. Komisja zawiadomiła Królestwo Niderlandów, że posiada wszystkie informacje, które uznaje za niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku.

(7)

Odstępstwo nie ma żadnego negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku VAT,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Odstępstwo ma na celu zapobieganie unikaniu opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) poprzez zaniżanie wartości świadczeń przez powiązane osoby, gdy odbiorca nie jest uprawniony do odliczenia podatku VAT w całości lub w części. Odstępstwo ma za zadanie udaremnić nadużycia w dziedzinie dostaw dóbr inwestycyjnych oraz usług związanych z dobrami inwestycyjnymi, takich jak dzierżawienie lub wynajmowanie lub

Artykuł 1 Na mocy odstępstwa od art. 11 sekcja A pkt 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG, niniejszym upoważnia się Królestwo Niderlandów do traktowania wartości rynkowej w rozumieniu art. 11 sekcja A pkt 1 lit. d) dyrektywy 77/388/EWG jako podstawy opodatkowania w przypadku dostaw dóbr inwestycyjnych lub wszelkich innych dostaw usług, które skutkują przekazaniem dóbr inwestycyjnych do dyspozycji odbiorcy, o ile spełnione zostały następujące warunki:

(1) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/92/WE (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 19).

L 65/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2006

1) odbiorca nie dysponuje prawem do odliczenia w całości lub w części; 2) dostawca oraz odbiorca są osobami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi zgodnie z ustawodawstwem krajowym; 3) fakty umożliwiają stwierdzenie na podstawie okoliczności sprawy, że związek pomiędzy tymi powiązanymi osobami wpłynął na ustalenie podstawy opodatkowania określonej zgodnie z art. 11 sekcja A pkt 1 lit. a) dyrektywy 77/388/EWG. Do celów niniejszego artykułu dobra inwestycyjne oznaczają dobra zdefiniowane przez Królestwo Niderlandów zgodnie z art. 20 ust. 4 dyrektywy 77/388/EWG oraz, w zakresie, w którym nie są one objęte niniejszą definicją, usługi o znacznej wartości, które mogą być amortyzowane.

Artykuł 2 Upoważnienie udzielone na mocy art. 1 wygasa z dniem wejścia w życie dyrektywy regulującej odstępstwa na mocy art. 27 dyrektywy 77/388/EWG przeciwdziałające unikaniu opodatkowania podatkiem VAT w związku z podstawą opodatkowania lub do dnia 31 grudnia 2009 r., w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Niderlandów. Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 51 z 20067.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L65 - 49 z 20067.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619) (1)

 • Dz. U. L65 - 47 z 20067.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 33/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L65 - 30 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE–Chile, dotyczącego zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L65 - 27 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L65 - 22 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych (1)

 • Dz. U. L65 - 18 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 14 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 11 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L65 - 9 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2006 z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 5 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L65 - 1 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.