Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 49

Strona 1 z 2
7.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/183/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w wydanej przez siebie Opinii naukowej na temat ptasiej grypy w kontekście zdrowia i dobrostanu zwierząt przyjętej w dniach 13–14 września 2005 r. uznał, że w celu ograniczenia możliwego ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy zarówno o niskiej, jak i o wysokiej zjadliwości poprzez pióra, powinny one być odpowiednio przetworzone, zanim staną się przedmiotem wymiany handlowej. Opinia ta została wydana, zanim wysoce zjadliwy wirus ptasiej grypy H5N1 wykazał tendencję do rozprzestrzeniania się na skalę globalną. W świetle opinii EFSA oraz zaistniałej sytuacji nadzwyczajnej Komisja ma zamiar dokonać przeglądu istniejących stałych środków wspólnotowych dotyczących przywozu piór, w szczególności przepisów rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), które ustanawia wymóg przywozu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich w taki sposób, by nie stanowiły one ryzyka dla zdrowia publicznego czy zdrowia zwierząt. Rozdział VIII załącznika VIII do tego rozporządzenia określa wymogi dotyczące wprowadzania do obrotu piór i części piór. Niemniej jednak, dla osiągnięcia pełnej harmonizacji w tym obszarze na szczeblu wspólnotowym, należałoby również wprowadzić przywozowe świadectwa zdrowia dla piór i części piór oraz sporządzić listę państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz tych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy H5N1 w ciągu ostatnich miesięcy, wobec ryzyka sprowadzenia ptasiej grypy do Wspólnoty poprzez nieprzetworzone pióra oraz ze względu na zwiększone środki ochrony osób zajmujących się przywożonymi przesyłkami, a także w oczekiwaniu na przegląd rozdziału VIII załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, decyzja 2006/7/WE powinna być stosowana do dnia 31 lipca 2006 r. Właściwe jest również tymczasowe zawieszenie przywozu nieprzetworzonych piór i ich części ze wszystkich państw trzecich, bez uszczerbku dla wszelkich innych istniejących ograniczeń przywozowych spowodowanych wysoce zjadliwą ptasią grypą.

Ptasia grypa jest zakaźną chorobą wirusową drobiu i innych ptaków, powodującą śmiertelność i zaburzenia, które w szybkim czasie mogą osiągnąć rozmiary epidemii i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz znacznie obniżyć opłacalność hodowli drobiu. Istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia czynnika chorobotwórczego poprzez międzynarodowy handel żywym drobiem i wyrobami drobiowymi, w tym nieprzetworzonymi piórami. W następstwie wybuchu bardzo poważnej epidemii ptasiej grypy spowodowanej wysoce zjadliwym szczepem wirusa grypy H5N1 w wielu państwach południowowschodniej Azji począwszy od grudnia 2003 r., Komisja przyjęła kilka środków ochronnych związanych z ptasią grypą mając na uwadze fakt, że choroba stanowi również znaczące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 51 z 20067.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L65 - 47 z 20067.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 33/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L65 - 45 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L65 - 30 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE–Chile, dotyczącego zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L65 - 27 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L65 - 22 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych (1)

 • Dz. U. L65 - 18 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 14 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 11 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L65 - 9 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2006 z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 5 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

 • Dz. U. L65 - 1 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.