Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 5

Strona 1 z 4
7.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 65/5

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

Środki, które mają być finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia, mają charakter nadzwyczajny i przejściowy, a ich celem jest w szczególności przygotowanie oraz ułatwienie, w odpowiednich przypadkach, pełnego stosowania dorobku wspólnotowego na danych obszarach po rozwiązaniu problemu cypryjskiego.


uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

Mając na celu przyznawanie wsparcia finansowego w najbardziej skuteczny i szybki sposób, należy przekazywać pomoc bezpośrednio jej beneficjentom.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

Komisja, w celu przekazania pomocy zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, powinna mieć możliwość powierzenia Europejskiej Agencji Odbudowy wykonywania przepisów niniejszego rozporządzenia, dotyczących pomocy. Z tego powodu rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 (1) wymaga odpowiednich zmian.

(1)

Rada Europejska wielokrotnie podkreślała, iż zdecydowanie preferuje przystąpienie zjednoczonego Cypru. Jak dotąd nie osiągnięto jeszcze wszechstronnego porozumienia.

(8)

W planowaniu rozwoju i restrukturyzacji infrastruktury, w szczególności w zakresie energetyki i transportu, środowiska naturalnego, telekomunikacji i zaopatrzenia w wodę, powinno się, w przypadkach gdy jest to celowe, uwzględniać całą wyspę.

(2)

Ponieważ turecka wspólnota cypryjska wyraźnie wyraziła wolę przyszłej przynależności do Unii Europejskiej, Rada, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2004 r., zaleciła, aby fundusze przeznaczone dla północnej części Cypru wykorzystane były, w przypadku osiągnięcia porozumienia, w celu zakończenia izolacji tej społeczności oraz ułatwienia zjednoczenia Cypru poprzez stymulowanie rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji gospodarczej wyspy oraz poprawy kontaktów między obiema społecznościami oraz kontaktów z UE.

(9)

Przy realizacji działań finansowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być respektowane prawa osób fizycznych i prawnych, w tym prawo posiadania i prawo własności.

(10)

Żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie ma na celu uznania na danych obszarach władzy publicznej innej niż Rząd Republiki Cypryjskiej.

(3)

Po przystąpieniu Cypru stosowanie dorobku jest zawieszone na mocy art. 1 ust. 1 Protokołu nr 10 do Aktu przystąpienia z 2003 r. na obszarach Republiki Cypryjskiej, na których rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli (zwanych dalej „danymi obszarami”).

(11)

Zgodnie z art. 2 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2) środki wykonawcze do niniejszego rozporządzenia powinny być przyjęte zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 4 tej decyzji.

(4)

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 Protokołu nr 10 żaden z przepisów tego protokołu nie wyklucza środków mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego danych obszarów.

(1) Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2068/2004 (Dz.U. L 358 z 3.12.2004, str. 2). (2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

L 65/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2006

(12)

Wykonanie niniejszego rozporządzenia przyczynia się, jak wyjaśniono powyżej, do osiągnięcia celów Wspólnoty, lecz Traktat nie określa dla przyjęcia niniejszego rozporządzenia innych kompetencji do działania niż określone w art. 308,

politycznym i prawnym Unii Europejskiej, wspieranie kontaktów międzyludzkich i stypendiów Wspólnoty, — przygotowywania tekstów prawnych zgodnych z dorobkiem wspólnotowym, tak aby mogły one być stosowane natychmiast po wejściu w życie wszechstronnego porozumienia dotyczącego problemu cypryjskiego, — przygotowywania do wprowadzania w życie dorobku wspólnotowego, mając na względzie cofnięcie zawieszenia jego stosowania, zgodnie z art. 1 Protokołu nr 10 do Aktu przystąpienia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 65 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L65 - 51 z 20067.3.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/184/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. wspierające Konwencję o zakazie broni biologicznej i toksycznej w ramach strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L65 - 49 z 20067.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/7/WE w odniesieniu do rozszerzenia listwy państw i przedłużenia okresu stosowania tej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 619) (1)

 • Dz. U. L65 - 47 z 20067.3.2006

  Decyzja Wspólnego Komitetu nr 33/2005 ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego kompatybilności elektromagnetycznej

 • Dz. U. L65 - 45 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. upoważniająca Królestwo Niderlandów do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dz. U. L65 - 30 z 20067.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia UE–Chile, dotyczącego zmiany załącznika I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia konsolidacji preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

 • Dz. U. L65 - 27 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/28/WE z dnia 6 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów i dyrektywę Rady 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L65 - 22 z 20067.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/26/WE z dnia 2 marca 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywy Rady 74/151/EWG, 77/311/EWG, 78/933/EWG, 89/173/EWG odnoszące się do kołowych ciągników rolniczych i leśnych (1)

 • Dz. U. L65 - 18 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 393/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 14 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 392/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 kwietnia 2006 r.

 • Dz. U. L65 - 11 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 391/2006 z dnia 6 marca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 56/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L65 - 9 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 390/2006 z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L65 - 1 z 20067.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające wieloletni plan zrównoważonej eksploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.