Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 4

Strona 4 z 9

Postęp w Zakresie Najlepszych Dostępnych Technik (Artykuł 11)

10.1. Czy podjęto kroki w celu zapewnienia, zgodnie z art. 11, że właściwe organy śledzą lub są informowane na temat postępów w zakresie najlepszych dostępnych technik W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać szczegóły. Jeśli nie, jakie kroki planuje się podjąć w celu spełnienia tego wymogu 11. Zmiany Wprowadzane w Instalacjach (Artykuł 12, art. 2 ust. 10)

11.1. W jaki sposób właściwe organy decydują w praktyce, na mocy art. 12, czy „zmiana działania” może mieć konsekwencje dla środowiska naturalnego (art. 2 ust. 10 lit. a)) oraz czy zmiana taka jest „istotną zmianą”, która może mieć znaczące negatywne oddziaływanie na ludzi bądź środowisko (art. 2 ust. 10 lit. b)) Należy podać odesłanie do stosownych przepisów, wytycznych lub procedur. 11.2. Należy podać liczbę wniosków dotyczących „istotnych zmian”, które zostały rozpatrzone podczas okresu sprawozdawczego. Dane na ten temat należy podać według kategorii działalności na podstawie wzoru i uwag przedstawionych w części 2. 12. Ponowne Rozpatrzenie i Aktualizacja Warunków Udzielania Pozwolenia (Artykuł 13)


12.1. Czy częstotliwość, z jaką dokonuje się ponownego rozpatrzenia oraz, w miarę potrzeb, aktualizacji warunków pozwolenia (art. 13) jest określona w krajowym lub regionalnym prawodawstwie, lub też w inny sposób, na przykład przy pomocy terminów ustalonych w pozwoleniach W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy sprecyzować w jaki sposób. Należy podać odesłanie do stosownych przepisów, wytycznych lub procedur. 12.2. Jaka jest reprezentatywna częstotliwość (lub spodziewana reprezentatywna częstotliwość), z jaką dokonuje się ponownego rozpatrzenia warunków pozwolenia W przypadku różnic pomiędzy poszczególnymi instalacjami lub sektorami należy podać, w miarę dostępności, informacje je ilustrujące. 12.3. Jakie są etapy procedury ponownego rozpatrywania i aktualizacji warunków pozwolenia W jaki sposób stosowany jest przepis stanowiący o ponownym rozpatrywaniu warunków pozwolenia w przypadku istotnych zmian w zakresie najlepszych dostępnych technik Należy podać odesłanie do stosownych przepisów, wytycznych lub procedur. 13. Spełnienie Warunków Pozwolenia (Artykuł 14)

13.1. W jaki sposób wymóg ustanowiony w art. 14, by prowadzący regularnie informował właściwe organy o wynikach procesu monitorowania emisji, jest realizowany w praktyce Należy podać odesłanie do wszelkich stosownych przepisów, procedur lub wytycznych skierowanych do właściwych organów. Czy prowadzący przedkładają okresowe sprawozdanie z monitorowania Należy podać szczegóły na temat reprezentatywnej częstotliwości przedkładania tego rodzaju informacji. W przypadku różnic pomiędzy poszczególnymi sektorami należy podać, w miarę dostępności, informacje je ilustrujące. 13.2. Należy podać reprezentatywne informacje dotyczące poniższych kwestii w odniesieniu do instalacji wchodzących w zakres dyrektywy 96/61/WE, w miarę dostępności oraz jeśli nie zostały one przedłożone w ramach sprawozdania na podstawie zalecenia przewidującego minimalne kryteria w zakresie inspekcji środowiskowych w poszczególnych państwach członkowskich: — przeprowadzania kontroli na miejscu oraz pobierania próbek (rodzaj, ilość, częstotliwość), — rodzaju i liczby działań (np. sankcje lub inne środki) podejmowanych w wyniku wystąpienia wypadków, incydentów oraz niespełnienia warunków pozwolenia. 14. Informacja i Udział Społeczeństwa (Artykuły 15 i 15a)

14.1. Czy od czasu ostatniego okresu sprawozdawczego nastąpiły jakiekolwiek istotne zmiany w zakresie transpozycji prawodawstwa przewidującego informowanie i udział społeczeństwa w procedurze udzielania pozwolenia, zgodnie z wymogiem dyrektywy 96/61/WE (art. 15 i 15a) zmienionej dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) Jaki wpływ wywarły te zmienione wymogi na właściwe organy, wnioskujące o pozwolenie, oraz zainteresowane strony 15. Współpraca Transgraniczna (Artykuł 17)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 82 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L70 - 80 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609) (1)

 • Dz. U. L70 - 78 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2006 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 604)

 • Dz. U. L70 - 63 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306) (1)

 • Dz. U. L70 - 52 z 20069.3.2006

  Decyzja nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Dz. U. L70 - 50 z 20069.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/29/WE z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

 • Dz. U. L70 - 48 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L70 - 46 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L70 - 44 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L70 - 40 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L70 - 35 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2006 z dnia 8 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L70 - 12 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2006 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L70 - 1 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.