Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 5

Strona 5 z 9

15.1. Czy podczas okresu sprawozdawczego odwoływano się do wymogów zawartych w art. 17, dotyczących transgranicznej wymiany informacji i współpracy Należy podać przykłady ilustrujące ogólne zastosowane procedury.

(1) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 17.

9.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/69

16.

Wzajemne Relacje z Innymi Instrumentami Wspólnotowymi

16.1. Jak państwa członkowskie ogólnie oceniają skuteczność dyrektywy 96/61/WE, między innymi w porównaniu z innymi wspólnotowymi instrumentami środowiskowymi Na podstawie wszelkich dostępnych badań i analiz, jakie były szacunkowe korzyści i koszty (w tym koszty administracyjne i dostosowawcze) w zakresie środowiska, wynikające ze stosowania dyrektywy 96/61/WE Należy podać odesłanie do tych badań i analiz. 16.2. Jakie praktyczne doświadczenia zdobyto w odniesieniu do relacji pomiędzy wymogami dotyczącymi pozwoleń na mocy dyrektywy 96/61/WE i innymi wspólnotowymi instrumentami prawnymi, które mogą mieć zastosowanie do instalacji wchodzących w zakres dyrektywy 96/61/WE Jakie kroki zostały podjęte na poziomie krajowego i regionalnego prawodawstwa lub uzgodnień administracyjnych w celu poprawy spójności pomiędzy stosowaniem dyrektywy 96/61/WE oraz innych instrumentów prawnych Wspólnotowe instrumenty prawne, które mogą odnosić się do tej kwestii obejmują na przykład: — dyrektywę Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (1), — dyrektywę Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (2), — dyrektywę Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (3), — dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (4), — dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (5), — dyrektywę 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (6), — dyrektywę 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (7), — dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (8), — rozporządzenie (WE) nr 166/2006. 16.3. Czy podjęto środki na poziomie krajowym i regionalnym w celu usprawnienia procedur związanych z przedkładaniem sprawozdań wymaganych przez właściwe organy od prowadzących na mocy dyrektywy 96/61/WE oraz innych wspólnotowych instrumentów prawnych W miarę dostępności należy podać odesłanie do tych środków oraz wszelkie propozycje poprawy wspólnotowych wymogów w tym zakresie. 17. Uwagi Ogólne


17.1. Czy istnieją jakieś szczególne kwestie związane ze stosowaniem dyrektywy, które dają powody do obaw w Państwa kraju W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać szczegóły.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L

175 z 5.7.1985, str. 40. 10 z 14.1.1997, str. 13. 85 z 29.3.1999, str. 1. 182 z 16.7.1999, str. 1. 327 z 22.12.2000, str. 1. 332 z 28.12.2000, str. 91. 309 z 27.11.2001, str. 1. 275 z 25.10.2003, str. 32.

CZĘŚĆ 2 WZÓR ODPOWIEDZI NA PYTANIE 2.1 Tabela 1

L 70/70

PL

Rodzaj instalacji według kategorii działalności przemysłowych przedPozwolenia na NOWE INSTALACJE stawionych (Artykuł 4) w załączniku I do dyrektywy 96/61/WE (patrz: uwaga 1) Pozwolenia na ISTNIEJĄCE INSTALACJE (Artykuł 5 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 82 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L70 - 80 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609) (1)

 • Dz. U. L70 - 78 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2006 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 604)

 • Dz. U. L70 - 63 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306) (1)

 • Dz. U. L70 - 52 z 20069.3.2006

  Decyzja nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Dz. U. L70 - 50 z 20069.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/29/WE z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

 • Dz. U. L70 - 48 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L70 - 46 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L70 - 44 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L70 - 40 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L70 - 35 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2006 z dnia 8 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L70 - 12 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2006 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L70 - 1 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.