Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 9

Strona 9 z 9

2. W rubrykach 1 i 3 należy podać odpowiednio liczbę nowych i istniejących instalacji dla każdej podstawowej kategorii działalności w załączniku I, które działały przed końcem okresu objętego sprawozdaniem. „Istniejące instalacje” to instalacje określone zgodnie z art. 2 ust. 4 dyrektywy 96/61/WE, natomiast „nowe instalacje” stanowią wszystkie inne instalacje. Rubryka 8 określa zatem sumę liczb podanych w rubrykach 1 i 3.

3. W rubryce 2 należy podać liczbę pozwoleń udzielonych dla nowych instalacji, zgodnie z art. 4, do końca okresu objętego sprawozdaniem. Jak zauważono powyżej w uwadze ogólnej, liczba ta nie musi odpowiadać liczbie instalacji, nawet jeśli nowe instalacje otrzymały pełne pozwolenie.


4. Rubryki 4–6 dotyczą różnych metod nałożenia na istniejące instalacje wymogu posiadania pozwoleń uznawanych za zgodne z dyrektywą 96/61/WE. Metody te obejmują:

a) udzielanie pozwolenia zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6 i 8. Rubryka 4 określa pozwolenie tego rodzaju jako nowe pozwolenie. Podane liczby dotyczą nowych pozwoleń tego rodzaju udzielonych w związku z proponowaną „istotną zmianą”;

b) w odróżnieniu od procedury ustanowionej w art. 6 i 8, art. 5 zezwala właściwemu organowi na podjęcie kroków zmierzających do dostosowania istniejących instalacji do odpowiednich wymogów przez ponowne rozpatrzenie oraz, jeśli to konieczne, przez aktualizację warunków, którym instalacje te podlegały, np. dotyczących pozwolenia udzielonego na mocy prawodawstwa przed wprowadzeniem dyrektywy 96/61/WE. W rubryce 5 należy podać dane na temat przypadków, w których warunki pozwolenia były ponownie rozpatrzone, natomiast nie dokonano ich uaktualnienia, ponieważ warunki te zostały uznane za zgodne z wymogami dyrektywy 96/61/WE;

9.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/77

c) podobnie, w rubryce 6 należy podać dane dotyczące przypadków, w których warunki pozwolenia udzielonego przed wprowadzeniem dyrektywy 96/61/WE zostały ponownie rozpatrzone, a następnie uaktualnione w celu dostosowania do wymogów tej dyrektywy. Podane liczby dotyczą pozwoleń, w przypadku których dokonano ponownego rozpatrzenia lub aktualizacji w związku z proponowaną „istotną zmianą”. 5. W rubryce 7 należy podać dane dotyczące pozwoleń dla istniejących instalacji, które mają być jeszcze udzielone, ponownie rozpatrzone lub uaktualnione przed końcem okresu objętego sprawozdaniem, ponieważ nie spełniają wymogów określonych w art. 5 ust. 1. Państwa członkowskie proszone są o wyjaśnienie, w jaki sposób traktują tego rodzaju pozwolenia oczekujące na rozpatrzenie. 6. W rubryce 9 należy podać liczbę wniosków o udzielenie pozwolenia (lub uaktualnienie pozwolenia), złożonych przez prowadzących istniejące lub nowe instalacje, w związku z proponowaną „istotną zmianą”, określoną w art. 2 ust. 10 lit. b) podczas okresu objętego sprawozdaniem. Podane liczby dotyczą istotnych zmian w instalacjach, które zostały dostosowane do wymogów dyrektywy 96/61/WE. 7. W rubryce 10 należy podać dane dotyczące pozwoleń dla istniejących instalacji, które mają być jeszcze udzielone, ponownie rozpatrzone lub uaktualnione przed końcem października 2007 r., ponieważ nie spełniają wymogów określonych w art. 5 ust. 1. Państwa członkowskie powinny wyjaśnić, w jaki sposób traktują tego rodzaju pozwolenia oczekujące na rozpatrzenie. 8. Zasadniczo państwa członkowskie powinny w miarę możliwości udzielać informacji według podstawowych kategorii działalności wymienionych w tabeli 1. Jednakże w przypadku sektora chemicznego, będącego szczególne złożonym sektorem w tym zakresie, jak również z powodu tego, że wiele instalacji chemicznych prowadzi szereg działalności określonych w podpunktach punktu 4, państwa członkowskie powinny podać informacje, jeśli nimi dysponują, w odniesieniu do poszczególnych podpunktów, natomiast w przeciwnym razie jedynie ogólne dane w odniesieniu do punktu 4 (tzn. bez podawania danych dla poszczególnych podpunktów). 9. Tabela 2 ma na celu przedstawienie całkowitej liczby pozwoleń uznanych za zgodne lub oczekujących na rozstrzygnięcie przed końcem okresu objętego sprawozdaniem. Pierwsza rubryka pozioma przedstawia sumę rubryk 2, 4, 5 i 6 w tabeli 1. Druga rubryka pozioma przedstawia sumę rubryki 7 w tabeli 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 82 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L70 - 80 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609) (1)

 • Dz. U. L70 - 78 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2006 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 604)

 • Dz. U. L70 - 63 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306) (1)

 • Dz. U. L70 - 52 z 20069.3.2006

  Decyzja nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Dz. U. L70 - 50 z 20069.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/29/WE z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

 • Dz. U. L70 - 48 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L70 - 46 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L70 - 44 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L70 - 40 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L70 - 35 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2006 z dnia 8 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L70 - 12 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2006 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L70 - 1 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.