Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65

Strona 1 z 9
9.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

dotyczącej

(2006/194/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 6 dyrektywy 91/692/EWG (3),


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (1), w szczególności jej art. 16 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Niniejszym ustanawia się kwestionariusz określony w Załączniku do niniejszej decyzji, odnoszący się do dyrektywy 96/61/WE. Państwa członkowskie wykorzystują ten kwestionariusz jako podstawę do sporządzenia sprawozdania obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które ma zostać przedłożone Komisji na mocy art. 16 ust. 3 dyrektywy 96/61/WE. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się decyzję 1999/391/WE. Artykuł 3

Kwestionariusz, który państwa członkowskie mają wykorzystywać w celu sporządzania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, powinien mieć na celu dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących stosowania przez państwa członkowskie najważniejszych środków ustanowionych w tej dyrektywie. Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas stosowania dyrektywy 96/61/WE oraz podczas wykorzystywania poprzednich kwestionariuszy, zgodnie z decyzją Komisji 1999/391/WE z dnia 31 maja 1999 r. dotyczącą kwestionariusza odnoszącego się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (stosowanie dyrektywy Rady 91/692/EWG) (2), należy przyjąć kwestionariusz na lata 2006–2008. W celu zapewnienia jasności należy zastąpić decyzję 1999/391/WE.

(2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 33 z 4.2.2006, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 15.6.1999, str. 39. Decyzja zmieniona decyzją 2003/241/WE (Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 17).

(3) Dz.U. L 377 z 31.12.1991, str. 48. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

L 70/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2006

ZAŁĄCZNIK CZĘŚĆ 1 KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY STOSOWANIA DYREKTYWY 96/61/WE DOTYCZĄCEJ ZINTEGROWANEGO ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM I ICH KONTROLI (IPPC) Uwagi ogólne: Niniejszy trzeci kwestionariusz ustanowiony na mocy dyrektywy 96/61/WE obejmuje lata 2006–2008. Biorąc pod uwagę doświadczenia zdobyte podczas stosowania dyrektywy oraz informacje uzyskane na podstawie pierwszego i drugiego kwestionariusza, niniejszy kwestionariusz skupia się na zmianach i postępach dokonanych przez państwa członkowskie w zakresie stosowania dyrektywy. W odniesieniu do zagadnień związanych z transpozycją Komisja podejmie wszystkie potrzebne działania w celu zapewnienia pełnej i właściwej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, mianowicie poprzez konsekwentne stosowanie postępowania w sprawie naruszenia. W przypadku gdy pytania zawarte w kwestionariuszu są podobne do pytań zawartych w poprzednich kwestionariuszach, można odnieść się do poprzednich odpowiedzi, jeśli dana sytuacja pozostaje bez zmian, przy czym możliwości tej nie mają państwa członkowskie po raz pierwszy biorące udział w okresie sprawozdawczym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 82 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L70 - 80 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609) (1)

 • Dz. U. L70 - 78 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2006 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 604)

 • Dz. U. L70 - 63 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306) (1)

 • Dz. U. L70 - 52 z 20069.3.2006

  Decyzja nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Dz. U. L70 - 50 z 20069.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/29/WE z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

 • Dz. U. L70 - 48 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L70 - 46 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L70 - 44 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L70 - 40 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L70 - 35 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2006 z dnia 8 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L70 - 12 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2006 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L70 - 1 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.