Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 80

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 80

L 70/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 609)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/196/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych w niniejszej decyzji,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego załącznik XII, rozdział 6, sekcja B podsekcja I pkt 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B (1) do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Dodatek B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3), 2004/474/WE (4), 2005/271/WE (5), 2005/591/WE (6), 2005/854/WE (7) i 2006/14/WE (8). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu w Polsce niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

Artykuł 1 Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

C 227 E z 23.9.2003, str. 1392. L 156 z 30.4.2004, str. 53. L 160 z 30.4.2004, str. 56. L 160 z 30.4.2004, str. 73. L 86 z 5.4.2005, str. 13. L 200 z 30.7.2005, str. 96. L 316 z 2.12.2005, str. 17. L 10 z 14.1.2006, str. 66.

9.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/81

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu przystąpienia z 2003 r. Zakłady mięsne Wykaz pierwotny

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu

35. 71. 99. 155. 181. 186. 209. 239. 243. 246.

08040206 12160208 14370101 24610323 24170301 26040209 30090103 30280102 30290201 30300112

AGROMAS Sp. z o.o. Wojnickie Zakłady Mięsne „MEAT COMPANY” Ubojnia Trzody i Bydła „WILPOL” „Basco” s.c. Zakład Przetwórstwa Mięsnego B.Wisniewska „Wir” Szproch I Przetwórstwo Mięsa SJ. Firma Handlowo Usługowa – Andrzej Mejsner PHU ROMEX Grażyna Pachela, Ubojnia Bydła Rzeźnictwo Kujawa, Maik s.j. Ubój Trzody Mariusz Marciniak

Mięso drobiowe Wykaz pierwotny

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu

31. 34.

18630501 24610602

Jedynka Spółka z o.o. Zakład Produkcyjny Szerwal 2000 Sp. z o.o.

Sektor mleczarski Wykaz pierwotny

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu

57. 66. 68. 74. 101. 103. 107. 110. 111.

20111601 24781601 24061602 24161602 30151601 30201601 30231601 30281601 30301601

OSM Dąbrowa Białostocka OSM w Zabrzu OSM Krzepice OSM „Rokitnianka” w Szczekocinach OSM „Top-Tomyśl” OSM Kowalew – Dobrzyca Zakład Kowalew SM Udziałowców ZPM „Mlecz” Wolsztyn, Oddział Damasławek SM Września

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 70 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 82 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu żywności zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy linii 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dz. U. L70 - 78 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. dotycząca wspólnotowej pomocy finansowej na 2006 rok w odniesieniu do niektórych laboratoriów referencyjnych w dziedzinie weterynaryjnej służby zdrowia publicznego zajmującej się pozostałościami substancji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 604)

 • Dz. U. L70 - 65 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2006 r. ustanawiająca kwestionariusz odnoszący się do dyrektywy Rady 96/61/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (IPPC) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 598) (1)

 • Dz. U. L70 - 63 z 20069.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 marca 2006 r. ustanawiająca zasady, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady, stosowania logo EMAS w szczególnych przypadkach opakowań transportowych i opakowań trzeciorzędnych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 306) (1)

 • Dz. U. L70 - 52 z 20069.3.2006

  Decyzja nr 5/2004 Komitetu Ambasadorów AKP–WE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie rozporządzenia finansowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorstw

 • Dz. U. L70 - 50 z 20069.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/29/WE z dnia 8 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie włączenia lub wyłączenia niektórych instytucji z zakresu jej stosowania

 • Dz. U. L70 - 48 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dz. U. L70 - 46 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 405/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L70 - 44 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 404/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L70 - 40 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 403/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L70 - 35 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 402/2006 z dnia 8 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L70 - 12 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych (1)

 • Dz. U. L70 - 9 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 400/2006 z dnia 8 marca 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L70 - 3 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 399/2006 z dnia 7 marca 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L70 - 1 z 20069.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 398/2006 z dnia 8 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.