Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 496) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 50

Strona 1 z 2
L 71/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 496)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/200/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

W celu zachowania przejrzystości należy w całości zastąpić omawiane wykazy. Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 97/296/WE. Niniejsza decyzja powinna być stosowana od tego samego dnia, co decyzja 2006/199/WE ustanawiająca szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 95/408/WE z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z których Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (1), w szczególności jej art. 2 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Decyzja Komisji 97/296/WE z dnia 22 kwietnia 1997 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), zawiera wykaz państw i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Część I Załącznika do wspomnianej decyzji ustala wykaz państw i terytoriów objętych decyzją szczegółową na mocy dyrektywy Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającej warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (3), a część II tego załącznika ustala wykaz państw i terytoriów spełniających warunki określone w art. 2 ust. 2 decyzji 95/408/WE. Decyzja Komisji 2006/199/WE ustala szczególne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wymienione państwo należy zatem włączyć do wykazu w części I Załącznika do decyzji 97/296/WE. (4)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 97/296/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 24 kwietnia 2006 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2006 r.

(2)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 17. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33). (2) Dz.U. L 122 z 14.5.1997, str. 21. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/501/WE (Dz.U. L 183 z 14.7.2005, str. 109). (3) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. (4) Patrz: str. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.

10.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/51

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Wykaz państw i terytoriów, z których przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jest dozwolony I. Państwa i terytoria objęte decyzją szczegółową na mocy dyrektywy Rady 91/493/EWG AE ‒ Zjednoczone Emiraty Arabskie AG ‒ Antigua i Barbuda AL ‒ Albania AN ‒ Antyle Niderlandzkie AR ‒ Argentyna AU ‒ Australia BD ‒ Bangladesz BG ‒ Bułgaria BR ‒ Brazylia BS ‒ Bahamy BZ ‒ Belize CA ‒ Kanada CH ‒ Szwajcaria CI ‒ Wybrzeże Kości Słoniowej CL ‒ Chile CN ‒ Chiny CO ‒ Kolumbia CR ‒ Kostaryka CS ‒ Serbia i Czarnogóra (1) CU ‒ Kuba CV ‒ Republika Zielonego Przylądka DZ ‒ Algieria EC ‒ Ekwador EG ‒ Egipt FK ‒ Falklandy GA ‒ Gabon GD ‒ Grenada GH ‒ Ghana GL ‒ Grenlandia GM ‒ Gambia GN ‒ Gwinea Conakry GT ‒ Gwatemala GY ‒ Gujana HK ‒ Hong Kong HN ‒ Honduras HR ‒ Chorwacja ID ‒ Indonezja IN ‒ Indie IR ‒ Iran JM ‒ Jamajka JP ‒ Japonia KE ‒ Kenia KR ‒ Korea Południowa KZ ‒ Kazachstan LK ‒ Sri Lanka MA ‒ Maroko MG ‒ Madagaskar MR ‒ Mauretania MU ‒ Mauritius MV ‒ Malediwy MX ‒ Meksyk MY ‒ Malezja MZ ‒ Mozambik NA ‒ Namibia NC ‒ Nowa Kaledonia NG ‒ Nigeria NI ‒ Nikaragua NZ ‒ Nowa Zelandia OM ‒ Oman PA ‒ Panama PE ‒ Peru PG ‒ Papua Nowa Gwinea PH ‒ Filipiny PF ‒ Polinezja Francuska PM ‒ St Pierre i Miquelon PK ‒ Pakistan RO ‒ Rumunia RU ‒ Rosja SA ‒ Arabia Saudyjska SC ‒ Seszele SG ‒ Singapur SN ‒ Senegal SR ‒ Surinam SV ‒ Salwador TH ‒ Tajlandia TN ‒ Tunezja TR ‒ Turcja TW ‒ Tajwan TZ ‒ Tanzania UG ‒ Uganda US ‒ Stany Zjednoczone Ameryki UY ‒ Urugwaj VE ‒ Wenezuela VN ‒ Wietnam YE ‒ Jemen YT ‒ Majotta ZA ‒ Republika Południowej Afryki ZW ‒ Zimbabwe

(1) Z wyjątkiem Kosowa, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 57 z 200610.3.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/202/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L71 - 55 z 200610.3.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – Amm)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 53 z 200610.3.2006

  Decyzja Rady 2005/201/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 17 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 495) (1)

 • Dz. U. L71 - 12 z 200610.3.2006

  Umowa w formie wymiany listów dotycząca zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

 • Dz. U. L71 - 11 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 81) (1)

 • Dz. U. L71 - 10 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L71 - 9 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L71 - 8 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L71 - 7 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L71 - 5 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do poziomów zabezpieczeń dla pozwoleń na wywóz w sektorze mleka

 • Dz. U. L71 - 3 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L71 - 1 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2006 z dnia 9 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.