Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/201/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

Data ogłoszenia:2006-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 53

10.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/53

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/201/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)


uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24,

Jak stwierdzono w liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych rządu Indonezji z dnia 14 września 2005 r., wraz z załącznikami, w sprawie zadań, statutu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM) i jej personelu, oraz w odpowiedzi Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela z dnia 3 października 2005 r., to porozumienie w formie wymiany listów może zostać przedłużone na kolejny okres do sześciu miesięcy za obopólną zgodą (3).

uwzględniając zalecenie Prezydencji,

(5)

Rząd Indonezji w dniu 13 lutego 2006 r. zwrócił się do Unii Europejskiej o przedłużenie mandatu Misji Obserwacyjnej w Acehu na okres trzech miesięcy.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

W dniu 9 września 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (1).

W dniu 27 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/202/WPZiB zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (4) przedłużające AMM na okres trzech miesięcy.

(2)

Artykuł 7 wspólnego działania 2005/643/WPZiB przewiduje, że status personelu Misji Obserwacyjnej w Acehu (w Indonezji), w tym, w stosownych przypadkach, przywileje, immunitety i inne gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania Misji Obserwacyjnej w Acehu, zostają ustalone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 24 Traktatu.

(7)

Przedłużenie porozumienia w formie wymiany listów na okres trzech miesięcy powinno zostać zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (3)

W następstwie negocjacji z rządem Indonezji, w dniu 3 października 2005 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2005/765/WPZiB dotyczącą zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) oraz jej personelu (2), upoważniającą do podpisania porozumienia w formie wymiany listów.

Artykuł 1 Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii Europejskiej.

(3) Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 60. (4) Patrz: str. 57 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(1) Dz.U. L 234 z 10.9.2005, str. 13. (2) Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 59.

L 71/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2006

Tekst wymiany listów zezwalający na takie przedłużenie jest załączony do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania wymiany listów ze skutkiem wiążącym dla Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1).

Artykuł 4 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 57 z 200610.3.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/202/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L71 - 55 z 200610.3.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – Amm)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 50 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 496) (1)

 • Dz. U. L71 - 17 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 495) (1)

 • Dz. U. L71 - 12 z 200610.3.2006

  Umowa w formie wymiany listów dotycząca zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

 • Dz. U. L71 - 11 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 81) (1)

 • Dz. U. L71 - 10 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L71 - 9 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L71 - 8 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L71 - 7 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L71 - 5 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do poziomów zabezpieczeń dla pozwoleń na wywóz w sektorze mleka

 • Dz. U. L71 - 3 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L71 - 1 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2006 z dnia 9 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.