Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 55

Tytuł:

Wymiana listów dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – Amm)) oraz jej personelu

Data ogłoszenia:2006-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 55

10.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/55

WYMIANA LISTÓW dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – Amm)) oraz jej personelu A. List od rządu Republiki Indonezji Dżakarta, dnia 13 lutego 2006 r. Ekscelencjo, W imieniu rządu Republiki Indonezji chciałbym złożyć Unii Europejskiej wyrazy uznania za jej udział w Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM), jak również za jej godne uznania prace prowadzone od czasu jej rozmieszczenia w prowincji Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). W tym miejscu mam zaszczyt nawiązać do listu indonezyjskiego Ministra Spraw Zagranicznych ad interim z dnia 14 września 2005 r., wraz z załącznikami, oraz do Pana listu z dnia 3 października 2005 r., wraz z załącznikami, dotyczących zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej w Acehu (AMM). W związku z powyższym mam zaszczyt powiadomić Pana, że rząd Republiki Indonezji podjął decyzję o zaproszeniu Unii Europejskiej do przedłużenia swojej obecności w prowincji Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) na okres 3 (trzech) miesięcy, od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 15 czerwca 2006 r., lub, w zależności od terminu wyborów lokalnych, na krótszy okres. Status, przywileje i immunitety AMM będą takie same jak te, które zostały określone w naszej wymianie listów odpowiednio z dnia 14 września 2005 r. i z dnia 3 października 2005 r., stanowiącej wiążący prawnie instrument między rządem Republiki Indonezji a Unią Europejską. Prace prowadzone przez AMM w tym okresie będą obejmować zadania AMM określone w art. 5.2 protokołu ustaleń podpisanego przez rząd Republiki Indonezji i Ruch Wyzwolenia Aceh w dniu 15 sierpnia 2005 r., z wyjątkiem zadań a) i b), które zostały wykonane. Mając na uwadze powyższe okoliczności, przewiduję, że personel AMM liczyłby około 80 (osiemdziesięciu) osób. Mam ponadto zaszczyt zaproponować, by, jeżeli powyższa propozycja jest dla Unii Europejskiej możliwa do przyjęcia, niniejszy list wraz z Pana listem zawierającym pozytywną odpowiedź stanowił wiążący prawnie instrument między rządem Republiki Indonezji a Unią Europejską. Niniejszy instrument wchodzi w życie w dniu 16 marca 2006 r. i wygasa w dniu 15 czerwca 2006 r. Rząd Republiki Indonezji opiera niniejsze ramy prawne na indonezyjskiej ustawie nr 2 z 1982 r., z dnia 25 stycznia 1982 r., dotyczącej ratyfikacji Konwencji w sprawie misji specjalnych z 1969 r. Wierzę, że konstruktywna współpraca nawiązana w celu zapewnienia pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania wyzwań występujących w Aceh w ramach unitarnego państwa Republika Indonezji, będzie mogła być nadal podtrzymywana i zacieśniana. Oczekując Pana pozytywnej decyzji, łączę wyrazy szacunku,


Dr. N. Hassan WIRAJUDA

L 71/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2006

B. List od Unii Europejskiej Bruksela, dnia 28 lutego 2006 r. Ekscelencjo, Mam zaszczyt nawiązać do Pana listu z dnia 13 lutego 2006 r., w którym powiadamia nas Pan o decyzji rządu Republiki Indonezji dotyczącej zaproszenia Unii Europejskiej do przedłużenia swojej obecności w prowincji Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) na okres trzech miesięcy, od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 15 czerwca 2006 r., lub, w zależności od terminu wyborów lokalnych, na krótszy okres. Mam przyjemność potwierdzić, że Unia Europejska wyraziła zgodę na udzielenie pozytywnej odpowiedzi na to zaproszenie. Potwierdzam, że, zgodnie z warunkami określonymi w naszej wymianie listów odpowiednio z dnia 14 września 2005 r. i z dnia 3 października 2005 r., stanowiącej wiążący prawnie instrument między rządem Republiki Indonezji a Unią Europejską, instrument ten zostanie przedłużony o 3 (trzy) miesiące do dnia 15 czerwca 2006 r. Prace prowadzone przez AMM w tym okresie będą obejmować zadania AMM określone w art. 5.2 protokołu ustaleń podpisanego przez rząd Republiki Indonezji i Ruch Wyzwolenia Aceh w dniu 15 sierpnia 2005 r., z wyjątkiem zadań a) i b), które zostały wykonane. Mam ponadto zaszczyt potwierdzić, że Pana list wraz z niniejszą odpowiedzią stanowią wiążący prawnie instrument między rządem Republiki Indonezji a Unią Europejską. Niniejszy instrument wchodzi w życie w dniu 16 marca 2006 r. i wygasa w dniu 15 czerwca 2006 r. Chciałbym ponownie skorzystać z okazji, by przypomnieć uznanie UE dla postępów, jakie poczynił proces pokojowy w Acehu i ponownie zapewnić o stałym zaangażowaniu Unii Europejskiej we wspieranie znajdywania pokojowego, wszechstronnego i trwałego rozwiązania dla wyzwań występujących w Aceh. Łączę wyrazy szacunku,

Javier SOLANA

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 57 z 200610.3.2006

  Wspólne Działanie Rady 2006/202/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L71 - 53 z 200610.3.2006

  Decyzja Rady 2005/201/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 50 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 496) (1)

 • Dz. U. L71 - 17 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 495) (1)

 • Dz. U. L71 - 12 z 200610.3.2006

  Umowa w formie wymiany listów dotycząca zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

 • Dz. U. L71 - 11 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 81) (1)

 • Dz. U. L71 - 10 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L71 - 9 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L71 - 8 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L71 - 7 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L71 - 5 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do poziomów zabezpieczeń dla pozwoleń na wywóz w sektorze mleka

 • Dz. U. L71 - 3 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L71 - 1 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2006 z dnia 9 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.