Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 57

Tytuł:

Wspólne Działanie Rady 2006/202/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

Data ogłoszenia:2006-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 57

10.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/57

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/202/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)


b) monitoruje przestrzeganie praw człowieka i zapewnia wsparcie w tym zakresie w kontekście zadania wymienionego w lit. a) powyżej; c) monitoruje proces zmian legislacyjnych; d) orzeka w spornych sprawach dotyczących amnestii; e) prowadzi dochodzenia i orzeka w sprawach dotyczących skarg i domniemanego pogwałcenia MoU; f) ustanawia i utrzymuje stosunki oraz dobrą współpracę ze stronami.”;

Dnia 9 września 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/643/WPZiB (1) ustanawiające od dnia 15 września 2005 r. Misję Obserwacyjną Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) w celu wsparcia Indonezji we wprowadzaniu w życie ostatecznego porozumienia w sprawie Acehu, jak określono w protokole ustaleń (MoU) pomiędzy rządem Indonezji a Ruchem Wyzwolenia Aceh (GAM), podpisanym dnia 15 sierpnia 2005 r. Artykuł 15 wspólnego działania 2005/643/WPZiB przewiduje, że Rada ocenia, czy AMM powinno zostać przedłużone, nie później niż do dnia 15 marca 2006 r. Dnia 13 lutego 2006 r. rząd Indonezji zwrócił się do UE o przedłużenie mandatu AMM na okres kolejnych trzech miesięcy. GAM również wyraził swoje wsparcie dla takiego przedłużenia misji. Dnia 27 lutego 2006 r. Rada ponownie zapewniła o swoim poparciu dla procesu pokojowego w Aceh oraz potwierdziła wolę przedłużenia mandatu AMM na okres kolejnych trzech miesięcy. Wspólne działanie 2005/643/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

2) artykuł 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 4 Struktura AMM Strukturę AMM, w tym kwatery głównej i biur okręgowych, określa OPLAN.”; 3) w art. 16 ust. 2 datę „15 marca 2006 r.” zastępuje się datą „15 czerwca 2006 r.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3

(2)

(3)

(4)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2005/643/WPZiB wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. AMM w szczególności:

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 2006 r. W imieniu Rady

U. PLASSNIK

a) monitoruje reintegrację aktywnych członków GAM;

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 234 z 10.9.2005, str. 13.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 71 POZ 57 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L71 - 55 z 200610.3.2006

  Wymiana listów dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – Amm)) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 53 z 200610.3.2006

  Decyzja Rady 2005/201/WPZiB z dnia 27 lutego 2006 r. dotycząca przedłużenia porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a rządem Indonezji w sprawie zadań, statusu, przywilejów i immunitetów Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM) oraz jej personelu

 • Dz. U. L71 - 50 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję 97/296/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których dopuszcza się przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 496) (1)

 • Dz. U. L71 - 17 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 lutego 2006 r. ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 495) (1)

 • Dz. U. L71 - 12 z 200610.3.2006

  Umowa w formie wymiany listów dotycząca zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi

 • Dz. U. L71 - 11 z 200610.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2006 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 81) (1)

 • Dz. U. L71 - 10 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L71 - 9 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 412/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L71 - 8 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2006 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L71 - 7 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych

 • Dz. U. L71 - 5 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 174/1999, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do poziomów zabezpieczeń dla pozwoleń na wywóz w sektorze mleka

 • Dz. U. L71 - 3 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 936/97 otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości świeżą, chłodzoną i mrożoną wołowinę i mrożone mięso bawole

 • Dz. U. L71 - 1 z 200610.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2006 z dnia 9 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.