Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2006 z dnia 10 marca 2006 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Pimiento Asado del Bierzo (CHOG), Fico bianco del Cilento (CHNP), Melannurca Campana (CHOG), Montes de Granada (CHNP), Huile d’olive de Nice (CHNP), Aceite de la Rioja (CHNP), Antequera (CHNP))

Data ogłoszenia:2006-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 8

L 72/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 417/2006 z dnia 10 marca 2006 r. uzupełniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” (Pimiento Asado del Bierzo (CHOG), Fico bianco del Cilento (CHNP), Melannurca Campana (CHOG), Montes de Granada (CHNP), Huile d’olive de Nice (CHNP), Aceite de la Rioja (CHNP), Antequera (CHNP))


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Komisja nie otrzymała żadnego oświadczenia sprzeciwu w rozumieniu art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, zatem nazwy te należy wpisać do „Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwy wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do Załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96 (3). Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 wniosek Włoch w sprawie zarejestrowania dwóch nazw: „Fico bianco del Cilento” i „Melannurca Campana”; wniosek Francji w sprawie zarejestrowania nazwy „Huile d’olive de Nice” i wniosek Hiszpanii w sprawie zarejestrowania czterech nazw: „Pimiento Asado del Bierzo”, „Montes de Granada”, „Aceite de la Rioja” oraz „Antequera” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 125 z 24.5.2005, str. 2 (Pimiento Asado del Bierzo); Dz.U. C 137 z 4.6.2005, str. 12 (Fico bianco del Cilento); Dz.U. C 138 z 7.6.2005, str. 7 (Melannurca Campana); Dz.U. C 151 z 22.6.2005, str. 4 (Montes de Granada); Dz.U. C 172 z 12.7.2005, str. 7 (Huile d’olive de Nice); Dz.U. C 172 z 12.7.2005, str. 13 (Aceite de La Rioja); Dz.U. C 177 z 19.7.2005, str. 28 (Antequera).

(3) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

11.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/9

ZAŁĄCZNIK Produkty wymienione w załączniku I do Traktatu przeznaczone do spożycia przez ludzi Tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.) HISZPANIA Montes de Granada (CHNP) Aceite de la Rioja (CHNP) Antequera (CHNP) FRANCJA Huile d’olive de Nice (CHNP) Owoce, warzywa i zboża nieprzetworzone lub przetworzone HISZPANIA Pimiento Asado del Bierzo (CHOG) WŁOCHY Fico Bianco del Cilento (CHNP) Melannurca Campana (CHOG).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 72 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L72 - 16 z 200611.3.2006

  Decyzja Rady 2006/205/WPZiB z dnia 10 marca 2006 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonywanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY)

 • Dz. U. L72 - 15 z 200611.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/204/WPZiB z dnia 10 marca 2006 r. odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L72 - 14 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2006 z dnia 10 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L72 - 12 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L72 - 11 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2006 z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L72 - 10 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L72 - 7 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające po raz dziewiąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L72 - 6 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2006 z dnia 10 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1572/2005 otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku hiszpańskim żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L72 - 4 z 200611.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2006 z dnia 10 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L72 - 1 z 200611.3.2006

  Zmiana Regulaminu dodatkowego Trybunału Sprawiedliwości

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.