Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 20

Strona 1 z 2
L 75/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/208/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach zwierzęcych oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1, akapit czwarty, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

w odniesieniu do zwierząt i produktów wymienionych w decyzji 2004/432/WE. W przypadku braku takich gwarancji zwierzęta i produkty te powinny zostać usunięte z wykazu przeznaczonego dla tych krajów trzecich.

(5)

Należy zatem 2004/432/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Zgodnie z dyrektywą 96/23/WE włączenie i utrzymanie w wykazach krajów trzecich, określonych w prawodawstwie wspólnotowym, z których zezwala się państwom członkowskim na przywóz zwierząt i produktów zwierzęcych objętych tą dyrektywą, zależy od przedłożenia przez zainteresowane kraje trzecie planu określającego oferowane przez nie gwarancje w odniesieniu do monitorowania grup pozostałości i substancji określonych w tej dyrektywie. W wymienionej dyrektywie ustanawia się również niektóre wymagania dotyczące terminów przedkładania planów. Decyzja Komisji 2004/432/WE (2) ustanawia wykaz krajów trzecich, które przedłożyły plan monitorowania pozostałości określający oferowane przez nie gwarancje zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Niektóre kraje trzecie przedstawiły Komisji plan monitorowania pozostałości w odniesieniu do zwierząt i produktów niewymienionych w decyzji 2004/432/WE. Ocena tych planów oraz dodatkowe informacje wymagane przez Komisję zapewniają wystarczające gwarancje dotyczące monitorowania pozostałości w tych krajach w odniesieniu do rozpatrywanych zwierząt i produktów. Zwierzęta i produkty te powinny zostać zatem ujęte w wykazie przeznaczonym dla tych krajów trzecich. Niektóre kraje trzecie nie złożyły Komisji wymaganych gwarancji dotyczących monitorowania pozostałości

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2004/432/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 17 marca 2006 r. Jeżeli skutkiem zmiany wprowadzonej niniejszą decyzją jest wycofanie produktów z niektórych krajów wymienionych w Załączniku do decyzji 2004/432/WE, zmiana ta nie ma zastosowania do przesyłek zawierających te produkty, w przypadku gdy podmiot importujący je do Wspólnoty jest w stanie wykazać, że opuściły one dany kraj w kierunku Wspólnoty przed wejściem w życie niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 125 z 23.5.1996, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 44. Decyzja zmieniona decyzją 2005/233/WE (Dz.U. L 72 z 18.3.2005, str. 30).

14.3.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK

Owce/ kozy Konie Drób Mleko Jaja Króliki Trzoda chlewna Akwakultura Dziczyzna dzika Dziczyzna hodowlana Miód

Kod ISO2

Kraj lub terytorium

Bydło

PL

AD X X (2) X X (3) X X X (2) X X X (4) X X X X X X X X (2) X (2) X X X X X X X (4) X X X X (5) X X (2) X (2) X (2) X X X X X X X X X X X X X X (2) X (2) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (2) X X X X X X X X X X X X

Andora (1) X X

X

AE

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AF

Afganistan

AL

Albania

AN

Antyle Niderlandzkie

AR

Argentyna

X

X X

AU

Australia

X

BD

Bangladesz

BG

Bułgaria

X

X

BH

Bahrajn

BR

Brazylia

X

BW

Botswana

X

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

BY

Białoruś

BZ

Belize

X X X (3) X X

CA

Kanada

X

CH

Szwajcaria

X

CL

Chile

X

CN

Chiny

CO

Kolumbia

CR

Kostaryka

X (2)

CU

Kuba

X

EC

Ekwador

L 75/21

L 75/22

Kod ISO2

Kraj lub terytorium

Bydło

Owce/ kozy Konie Drób Mleko Jaja Króliki Miód

Trzoda chlewna

Akwakultura

Dziczyzna dzika

Dziczyzna hodowlana

EG X X X X X X X X (3) X (2) X X X X X (2) X X X (2) X X X (2) X X X X X (2) X (2) X X X X X X (3) X X X X X X X X X (4) X X X X X X X X X X (3) X X (4) X

Egipt

X (2)

ER

Erytrea

FK

Falklandy

PL

FO

Wyspy Owcze

GL

Grenlandia

GM

Gambia

GT

Gwatemala

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Chorwacja

X

ID

Indonezja

IL

Izrael

IN

Indie

X (2)

IR

Iran

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

IS

Islandia

X

JM

Jamajka

JP

Japonia

KE

Kenia

KG

Kirgistan

KR

Korea Południowa

KW

Kuwejt

LB

Liban

LK

Sri Lanka

14.3.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2006 r. przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

 • Dz. U. L75 - 19 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 424) (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 606) (1)

 • Dz. U. L75 - 7 z 200614.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (1)

 • Dz. U. L75 - 5 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 3 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.