Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2006 r. przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

Data ogłoszenia:2006-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 26

Strona 1 z 2
L 75/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 2006 r. przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

(Jedynie teksty w językach czeskim, duńskim, angielskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, węgierskim, maltańskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim i szwedzkim są autentyczne)


(2006/209/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (1), w szczególności jego art. 3 ust. 4, uwzględniając wnioski przedłożone przez Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Irlandię, Republikę Cypryjską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Węgierską, Republikę Malty, Republikę Portugalską, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

krajowych systemów statystycznych dla celów pełnego spełnienia przepisów rozporządzenia (WE) nr 1161/2005. Dla celów sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny niezbędne są dodatkowe źródła danych, rozwijanie nowych narzędzi statystycznych oraz opracowanie i wdrożenie systemu produkcji, umożliwiającego realizację krótkich terminów. Z tego powodu należy przyznać przedmiotowe odstępstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ

Artykuł 1 Niniejszym przyznaje się wymienionym w Załączniku państwom członkowskim odstępstwa, na warunkach i w zakresie określonym w Załączniku, w celu umożliwienia im przystosowania krajowych systemów statystycznych do wymogów rozporządzenia (WE) nr 1161/2005. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Irlandii, Republiki Cypryjskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 zawiera listę kwartalnych danych, które należy przekazywać, począwszy od dnia 3 stycznia 2006 r. Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 przewiduje, iż Komisja może przyjąć odstępstwa od niniejszego rozporządzenia, jeżeli krajowe systemy statystyczne będą wymagały znacznego przystosowania. Takie odstępstwa trwają nie dłużej niż trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Kilka państw członkowskich złożyło pisemny wniosek o przyznanie odstępstwa na mocy art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1161/2005. Z danych dostarczonych do Eurostatu wynika, iż wnioski państw członkowskich o przyznanie odstępstwa spowodowane są koniecznością znacznego przystosowania

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 191 z 22.7.2005, str. 22.

14.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/27

ZAŁĄCZNIK Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 (1)

Państwo członkowskie

Zmienne

Odstępstwo do dnia

Republika Czeska Dania Estonia Grecja Irlandia Cypr

Wszystkie zmienne dla sektora S13 i S2. Wszystkie zmienne. Dla sektora S13: D.41-źródła, D.4N-źródła, D.71, D.72-źródła, D.7N oraz K.2-zużycie. Wszystkie zmienne. Wszystkie zmienne z wyłączeniem sektorów S13 i S2. Dane wsteczne dla sektora S13 za okres [pierwszy kwartał 1999 – czwarty kwartał 2003]. Dla sektora S2: D.1, D.2-źródła, D.21-źródła, D.29-źródła, D.3-zużycie, D.31-zużycie, D39-zużycie, D.4, D.41, D.4N. Dla sektora S2: D.5, D.6, D.61, D.62, D.7, D.71, D.72, D.7N, D.8, D.9, D.91-zużycie, D.9N, K.2-zużycie, B.9 oraz B.12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 20 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681) (1)

 • Dz. U. L75 - 19 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 424) (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 606) (1)

 • Dz. U. L75 - 7 z 200614.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (1)

 • Dz. U. L75 - 5 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 3 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.