Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2006-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 3

Strona 1 z 2
14.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 10 tiret trzecie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

pociąga to za sobą administracyjne konsekwencje i stanowi znaczące obciążenie finansowe. Uzyskanie dowodu, o którym mowa w art. 16 wyżej wymienionego rozporządzenia, może wiązać się z poważnymi trudnościami administracyjnymi w niektórych państwach. Ponadto szczególne warunki wywozu przetworów mlecznych mogą nawet uczynić trudniejszym i uciążliwym otrzymanie takich dowodów.

Artykuł 31 ust. 10 tiret trzecie rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 stanowi, że w przypadku zróżnicowanych refundacji refundacje są wypłacane pod warunkiem przedstawienia dowodu, że produkty dotarły do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu lub innego miejsca przeznaczenia, dla którego refundacja została ustalona. Mogą zaistnieć wyjątki od tej zasady, zgodnie z procedurą określoną w art. 42 tego rozporządzenia, zakładając, że są określone warunki, które oferują równoważne gwarancje. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (2), wprowadziło refundacje zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia od dnia 27 lutego 2004 r. Artykuł 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (3) wskazuje, które dokumenty mogą służyć jako dowód zakończenia formalności celnych w państwach trzecich, w przypadku gdy wysokość stawki refundacji jest zróżnicowana w zależności od miejsca przeznaczenia. Na podstawie tego artykułu Komisja może postanowić w niektórych szczególnych przypadkach, że dowód przywozu, o którym mowa w powyższym artykule, może być przedstawiony w postaci szczególnego dokumentu lub w jakikolwiek inny sposób. Ze względu na to, że poddanie wypłat refundacji wymogom art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 wiąże się ze znaczną zmianą w procedurach administracyjnych zarówno organów krajowych, jak i eksporterów,

zmie307 zmie105 (6)

(2)

Aby zmniejszyć niektóre z administracyjnych i finansowych ograniczeń narzucanych eksporterom oraz aby umożliwić władzom i eksporterom stworzenie nowych ustaleń dotyczących przedmiotowych produktów, a także wprowadzić procedury gwarantujące sprawne dokonywanie formalności, rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2004 z dnia 19 marca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie wywozu mleka i przetworów mlecznych (4) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2005 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych przewidzianego w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych (5) przewiduje okres przejściowy, w którym przedstawianie dowodu dokonania formalności przywozowych zostaje ułatwione. Okres ten wygasł w dniu 31 grudnia 2005 r.

(3)

W wielu państwach przeznaczenia brakuje jednak nadal odpowiednich procedur i właściwych środków gwarantujących wystawianie niezbędnych dokumentów. W celu zabezpieczenia podmiotów gospodarczych przed utratą z tego powodu refundacji wywozowych należy nadal utrzymywać system przejściowy w 2006 r. Przepisy przejściowe rozporządzenia (WE) nr 450/2005 spowodowały pewne niejasności i problemy związane z interpretacją ze strony właściwych organów krajowych. Należy zatem przywrócić na rok 2006 przepisy przejściowe ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 519/2004, które nie spowodowały żadnych problemów dotyczących interpretacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2006 r. przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

 • Dz. U. L75 - 20 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681) (1)

 • Dz. U. L75 - 19 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 424) (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 606) (1)

 • Dz. U. L75 - 7 z 200614.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (1)

 • Dz. U. L75 - 5 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

 • Dz. U. L75 - 1 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.