Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

Data ogłoszenia:2006-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 5

14.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 424/2006 z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (a mianowicie mandarynek itp.) w okresie od dnia 11 kwietnia 2006 r. do dnia 10 kwietnia 2007 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) nr 3420/83 (2), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. wprowadzające ostateczne środki ochronne zapobiegające przywozowi niektórych przetworzonych lub konserwowanych owoców cytrusowych (mianowicie mandarynek itp.) (3), w szczególności jego art. 8 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (2)

mocy art. 5 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, przekraczają ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL). W odniesieniu do każdej kategorii importerów konieczne jest obecnie ustalenie proporcji ilości, która może być przywieziona w ramach pozwolenia, w stosunku do ilości określonej w składanym wniosku,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Pozwolenia na przywóz, o które składane są wnioski na mocy art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 658/2004, wydaje się na odsetek ilości określonej we wniosku, zgodnie z wartościami procentowymi określonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2006 r. i stosuje się je do dnia 10 kwietnia 2007 r.

Ilości, w odniesieniu do których importerzy tradycyjni i inni przedłożyli wnioski o wydanie pozwolenia na

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1). 2) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65 z 8.3.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 67.

L 75/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2006

ZAŁĄCZNIK

Przydział procentowy Pochodzenie produktów Chińska Republika Ludowa Inne państwa trzecie

— importerzy tradycyjni (artykuł 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 658/2004) — inni importerzy (artykuł 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 658/2004)

46,114 %

nie dotyczy

4,164 %

nie dotyczy

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 75 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 26 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2006 r. przyznająca odstępstwa na dostosowanie systemów statystycznych państw członkowskich do rozporządzenia (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 706)

 • Dz. U. L75 - 20 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia planów monitorowania pozostałości przedłożonych przez kraje trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 681) (1)

 • Dz. U. L75 - 19 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu i Matsu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 424) (1)

 • Dz. U. L75 - 17 z 200614.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 marca 2006 r. zmieniająca dodatek A do załącznika X do Aktu przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorze mięsnym na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 606) (1)

 • Dz. U. L75 - 7 z 200614.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (1)

 • Dz. U. L75 - 3 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2006 z dnia 13 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie przedstawiania dowodu dokonania formalności celnych w odniesieniu do przywozu z państw trzecich mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200614.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2006 z dnia 13 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.