Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 76 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych

Data ogłoszenia:2006-03-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 76 POZ 3

Strona 1 z 2
15.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 76/3

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 lutego 2006 r. ustanawiająca grupę krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych (2006/210/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 Niniejszym Komisja ustanawia grupę ekspertów o nazwie „grupa krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych”, zwaną dalej „grupą”. Artykuł 2 Zadania Komisja może zasięgać porady grupy we wszelkich kwestiach związanych z polityką lepszych uregulowań prawnych oraz opracowywaniu związanych z nią środków zarówno na poziomie krajowym, jak i wspólnotowym. Główne zadania grupy polegają na: — stworzeniu skutecznej płaszczyzny porozumienia pomiędzy Komisją i głównymi organami rządowymi w celu wspierania Komisji w ulepszaniu otoczenia prawnego dla przedsiębiorstw, przemysłu, konsumentów, partnerów społecznych i całego społeczeństwa, — przyczynieniu się do popularyzacji najlepszych praktyk w dziedzinie lepszych uregulowań prawnych w UE, opracowanych zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i krajowym, — wzmocnieniu współpracy pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi celem wprowadzania w życie lepszych uregulowań prawnych na poziomie krajowym; w szczególności wspólna analiza transpozycji i wykonywania prawodawstwa UE przez państwa członkowskie (tj. wprowadzenie dodatkowych wymogów lub procedur w trakcie transpozycji),


a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 16 marca 2005 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany Poprawa otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej (1), w którym zapowiedziała zamiar ustanowienia w 2005 r. grupy krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych w celu ułatwienia opracowywania środków związanych z tworzeniem lepszych uregulowań prawnych na poziomie krajowym i wspólnotowym.

(2)

Zadaniem tej grupy będzie udzielanie Komisji porad w ogólnym zakresie w kwestiach lepszych uregulowań prawnych; nie będzie ona wydawała opinii w sprawie inicjatyw lub projektów dotyczących opracowywania określonych wniosków legislacyjnych.

(3)

Grupa składa się z krajowych ekspertów wysokiego szczebla mianowanych przez Komisję, stanowiącej na wniosek państw członkowskich; w jej posiedzeniach mogą uczestniczyć obserwatorzy z państw przystępujących.

(4)

Dlatego należy ustanowić grupę krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych i szczegółowo określić zakres jej obowiązków i strukturę,

(1) COM(2005) 97 wersja ostateczna z dnia 16 marca 2005 r.

L 76/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.3.2006

— przyczynieniu się do opracowania spójnego zbioru wspólnych wskaźników celu monitorowania postępu w odniesieniu do jakości otoczenia prawnego, zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i w samych państwach członkowskich, który będzie podstawą analizy porównawczej w ich krajowych programach lizbońskich, — udzielaniu Komisji porad w kwestiach lepszych uregulowań prawnych, w szczególności takich jak: uproszczenie; ocena wpływu gospodarczego, społecznego i związanego ze środowiskiem, łącznie z kosztami administracyjnymi; praktyki konsultacyjne; różne możliwe rodzaje uregulowań prawnych. Artykuł 3 Skład – wyznaczanie 1. Komisja powierza Sekretarzowi Generalnemu zadanie wyznaczania członków grupy w oparciu o kandydatury zaproponowane przez państwa członkowskie. 2. Grupa składa się z jednego, w szczególnych przypadkach z dwóch (1) członków z każdego państwa członkowskiego. Sekretariat Generalny Komisji może wyznaczyć zastępców w oparciu o propozycję państw członkowskich i automatycznie zastępować członków, którzy są nieobecni lub niedysponowani. 3. Stosuje się następujące przepisy:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 76 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L76 - 6 z 200615.3.2006

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do wytwarzania energii elektrycznej w Anglii, Szkocji i Walii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 690) (1)

  • Dz. U. L76 - 1 z 200615.3.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2006 z dnia 14 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.