Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

Data ogłoszenia:2006-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16 - Strona 2

Strona 2 z 3

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/17

b) ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie: „14. Rada ekspertów, monitorując zawartość wody w mięsie drobiowym, działa jako organ koordynujący badania przeprowadzane przez krajowe laboratoria referencyjne. W jej skład wchodzą przedstawiciele Komisji i krajowych laboratoriów referencyjnych. Zadania rady i krajowych laboratoriów referencyjnych oraz strukturę organizacyjną rady przedstawia załącznik IX.”;

2) załącznik VIII zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia; 3) załącznik IX zastępuje się tekstem znajdującym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. się


Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 79/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2006

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK VIII WYKAZ LABORATORIÓW REFERENCYJNYCH Belgia Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Technologie en Voeding Productkwaliteit en voedselveiligheid Brusselsesteenweg 370 BE-9090 Melle Republika Czeska Włochy Státní veterinární ústav Jihlava Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků Rantířovská 93 CZ-586 05 Jihlava Dania Fødevarestyrelsen Fødevareregion Øst Afdeling for Fødevarekemi Søndervang 4 DK-4100 Ringsted Niemcy Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel Standort Kulmbach EC-Baumann-Straße 20 D-95326 Kulmbach Estonia Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30 EE-51006 Tartu Grecja Ministry of Rural Development & Food Veterinary Laboratory of Larisa 7th km Larisa-Trikalon st. EL-411 10 Larisa Hiszpania Laboratorio Arbitral Agroalimentario Carretera de La Coruña, km 10,700 ES-28023 Madrid Francja Malta Unité hygiène et qualité des produits avicoles Laboratoire central de recherches avicoles et porcines Centre National d'études vétérinaires et alimentaires Beaucemaine — B.P. 53 FR-22400 Ploufragan CE.FI.T S.r.l. Sede Centrale e Laboratori Viale Lido 108 A IT-96012 Avola (SR) Cypr Agricultural Laboratory Department of Agriculture Loukis Akritas Ave; 14 CY-Lefcosia (Nicosia) Łotwa Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālais diagnostikas centrs Lejupes iela 3, LV-1076 Rīga Litwa Nacionalinė veterinarijos laboratorija J. Kairiūkščio g. 10 LT-2021 Vilnius Luksemburg Laboratoire National de Santé Rue du Laboratoire, 42 LU-1911 Luxembourg Węgry Országos Élelmiszervizsgáló Intézet Budapest 94. Pf. 1740 Mester u. 81. HU-1465 Ministero Politiche Agricole e Forestali Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena Via Jacopo Cavedone n. 29 IT-41100 Modena Irlandia National Food Centre Teagasc Dunsinea Castleknock Dublin 15 Ireland

16.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/19

Niderlandy RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid Bornsesteeg 45, gebouw 123 NL-6708 AE Wageningen

Słowenia Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60 SI-1115 Ljubljana Słowacja Štátny veterinárny a potravinový ústav Botanická 15 SK-842 52 Bratislava Finlandia Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3 FIN-00710 Helsinki Szwecja Livsmedelsverket Box 622 SE-75126 Uppsala Zjednoczone Królestwo Laboratory of the Government Chemist Queens Road Teddington United Kingdom TW11 0LY”

Austria Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren Spargelfeldstraße 191 AT-1226 Wien

Polska Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Reymonta 11/13 PL-60-791 Poznań

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 32 z 200616.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L79 - 27 z 200616.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (1)

 • Dz. U. L79 - 25 z 200616.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

 • Dz. U. L79 - 22 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

 • Dz. U. L79 - 21 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L79 - 12 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L79 - 9 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 7 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 6 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L79 - 4 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L79 - 2 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.