Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 433/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 w odniesieniu do laboratoriów referencyjnych monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym

Data ogłoszenia:2006-03-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16 - Strona 3

Strona 3 z 3

Portugalia Autoridade de Seguranća Alimentar e Económica — ASAE Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA Av. Conde Valbom, 98 PT 1050-070 LISBOA

L 79/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.3.2006

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK IX Zadania i struktura organizacyjna rady ekspertów monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym Rada ekspertów, o której mowa w art. 14a ust. 14, odpowiada za następujące zadania: a) dostarczanie krajowym laboratoriom referencyjnym informacji dotyczących metod analitycznych i porównawczych dotyczących zawartości wody w mięsie drobiowym; b) koordynację stosowania przez krajowe laboratoria referencyjne metod wymienionych w lit. a), w szczególności poprzez organizację badania porównawczego oraz testowania biegłości; c) wspieranie krajowych laboratoriów referencyjnych w testowaniu biegłości poprzez dostarczanie wsparcia naukowego w ocenie danych i sprawozdawczości; d) koordynowanie rozwoju nowych metod analitycznych oraz informowanie krajowych laboratoriów referencyjnych o postępie w tej dziedzinie; e) zapewnienie naukowego i technicznego wsparcia Komisji, szczególnie w przypadkach kwestionowania wyników analiz między państwami członkowskimi. Rada ekspertów, o której mowa w art. 14a ust. 14, jest zorganizowana w następujący sposób: W skład rady ekspertów monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym wchodzą przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Wspólne Centrum Badawcze (JRC) – Instytut Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM), Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz trzech krajowych laboratoriów referencyjnych. Przedstawiciel IRMM przewodniczy radzie i wyznacza krajowe laboratoria referencyjne na zasadzie rotacji. Władze państw członkowskich odpowiedzialne za wyznaczone krajowe laboratorium referencyjne wyznaczają następnie poszczególnych ekspertów monitorujących zawartość wody w mięsie drobiowym wchodzących w skład rady. W drodze corocznej rotacji jedno krajowe laboratorium referencyjne uczestniczące w radzie będzie zastępowane przez inne, aby zachować ciągłość prac rady. Wydatki ponoszone przez ekspertów państw członkowskich i/lub krajowe laboratoria referencyjne w ramach funkcji wykonywanych na mocy niniejszego akapitu pokrywa właściwe państwo członkowskie. Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych Krajowe laboratoria referencyjne wymienione w załączniku VIII są odpowiedzialne za następujące zadania: a) koordynowanie działań krajowych laboratoriów, odpowiedzialnych za analizy zawartości wody w mięsie drobiowym; b) pomoc właściwym organom państwa członkowskiego w organizacji systemu monitorowania zawartości wody w mięsie drobiowym; c) udział w badaniu porównawczym (testowanie biegłości) pomiędzy różnymi laboratoriami krajowymi, o których mowa w lit. a); d) zapewnienie, iż informacje przekazywane przez laboratorium referencyjne Wspólnoty przesyłane są właściwym organom w danym państwie członkowskim oraz krajowym laboratoriom określonym powyżej w lit. a); e) współpraca z radą ekspertów, a w przypadku wyznaczenia do rady ekspertów, przygotowywanie niezbędnych próbek do badań, w tym do badania jednorodności oraz zorganizowanie właściwej wysyłki.”.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 79 POZ 16 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 32 z 200616.3.2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (  Dz.U. L 200 z 30.7.2005)

 • Dz. U. L79 - 27 z 200616.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. ustanawiająca klasy reakcji na ogień niektórych wyrobów budowlanych w odniesieniu do drewnianych pokryć podłogowych, paneli z litego drewna oraz płyt okładzinowych (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 655) (1)

 • Dz. U. L79 - 25 z 200616.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Österreichische Nationalbank

 • Dz. U. L79 - 22 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 435/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 marca 2006 r.

 • Dz. U. L79 - 21 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 434/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L79 - 12 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 432/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L79 - 9 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 431/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Kenii, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 7 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zatwierdzające działania przeprowadzane na terenie Senegalu, mające na celu kontrolę zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw przed ich przywozem do Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 6 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2006 z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1383/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L79 - 4 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 428/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L79 - 2 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200616.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 426/2006 z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.