Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwu rolnemu „Cooperativa Agricola Moderna” S.c.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3639)

Data ogłoszenia:2006-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 4

Strona 4 z 9

(16)

Koszt inwestycji na odnowienie i restrukturyzację winnic, które mają zostać zrealizowane w okresie pięciu lat objętych planem, będzie następujący:

Opis

Kwota (w ITL)

Winnica (10 ha × 45 milionów ITL) [Dopuszczalna inwestycja (10 ha × 40 milionów ITL)] Przysługująca dotacja (40 % od 400 milionów ITL) Różnica pozostająca do sfinansowania

450 000 000 [400 000 000] –160 000 000 290 000 000 (149 773 EUR)

(17)

Członkowie spółdzielni dokonali nowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 100 milionów ITL (51 650 EUR). W wyniku tej operacji kapitał zakładowy wzrósł z kwoty 92,7 milionów ITL (47 880 EUR) do kwoty 192,7 milionów ITL (99 520 EUR) w roku obrotowym 2000. Ponadto członkowie udzielili na rzecz spółdzielni pożyczkę w wysokości 500 milionów ITL (258 230 EUR).


(18)

Pomoc na restrukturyzację pokrywa także koszty działalności doradczej i mentoringu planu restrukturyzacji, na kwotę 120 000 000 ITL (61 975 EUR). Zadania te zostały powierzone spółdzielni „Moncaro” na okres trzech lat. Struktura finansowa planu restrukturyzacji będzie zatem następująca:

A. Zadłużenie narosłe (jak w poprzedniej tabeli) B. Obciążenia poniesione przez członków (mniejsze wynagrodzenie za dostawy oraz podwyższenie kapitału)

–1 315 514 849 ITL 534 233 484 –781 281 365 –193 450 000 –120 000 000 Ogółem –1 094 731 365

Zadłużenie netto (A – B) Dotacja 50 % na zakup urządzeń Koszty mentoringu planu restrukturyzacji

F. Wykorzystanie pomocy na ratowanie przedsiębiorstw

Strata w roku obrotowym 1996 Różnica wkładu publicznego na inwestycje Dotacja 50 % na zakup urządzeń Koszty mentoringu planu restrukturyzacji Mniejsze odpisy amortyzacyjne (udział) Ogółem 181 878 103 ITL 179 363 240 193 450 000 120 000 000 225 308 657 900 000 000

L 81/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2006

(19)

Przekształcenie pomocy na ratowanie przedsiębiorstw w wysokości 900 000 000 ITL (464 811 EUR) w pomoc w formie dotacji kapitałowej pozwoli na zmniejszenie o kwotę 792 000 000 ITL (409 034 EUR) całkowitego zadłużenia określonego powyżej oraz na częściowe pokrycie kosztu zakupu maszyny do zbioru winogron i wydatków na mentoring. Tytułem wyrównania spółdzielnia zobowiązała się zmniejszyć własną zdolność produkcyjną w sektorze win. Do dnia 31 grudnia 2001 r. zdolność ta, biorąc pod uwagę uprawiane odmiany i normy produkcji określone w warunkach dla różnych win AOC, wynosiła 1 674,1 ton. Przy obniżeniu zdolności produkcyjnej o 16 %, przewidzianym na okres pięciu lat, zgodnie z postanowieniami pkt 74 lit. i) wytycznych, zdolność produkcyjna zostanie zmniejszona do 1 406,2 ton. Poziom ten zostanie utrzymany do roku 2005; plan restrukturyzacji został przedłożony na początku roku 2001. G. Motywy wszczęcia procedury Komisja wszczęła procedurę dotyczącą przedmiotowego działania, kierując się następującymi motywami:

(20)

(21)

Bilanse spółdzielni wykazują ujemny wynik netto jedynie w roku 1996. Dlatego też Komisja miała wątpliwości dotyczące rzeczywistego stanu zadłużenia oraz trudnej sytuacji spółdzielni w latach 1995–1999. Wątpliwości Komisji dotyczyły możliwości przywrócenia rentowności przedsiębiorstwa przy zmniejszeniu o 16 % jego zdolności produkcyjnej. W szczególności wątpliwości dotyczyły danych liczbowych dostarczonych przez Włochy, zgodnie z którymi mniejsza produkcja miałaby znikomy wpływ na równowagę gospodarczą przedsiębiorstwa (dochód ze sprzedaży zmalał o zaledwie 1–2 % w okresie 2002–2005). Komisja żywiła także wątpliwości co do kwoty przewidywanej pomocy, która wydawała się przewyższać minimum niezbędne do zezwolenia na przeprowadzenie restrukturyzacji. W szczególności w związku z obliczeniem rzeczywistego zapotrzebowania, Komisja miała wątpliwości, czy można uznać za straty nienagromadzone odpisy amortyzacyjne, jak również wyraziła wątpliwości co do dopuszczalności, w ramach planu restrukturyzacji, pomocy na inwestycje w urządzenia na produkcję niedeficytową. W ostatniej kolejności Komisja wyraziła wahania w kwestii kosztów mentoringu planu restrukturyzacji, nie mogąc wykluczyć przyznania pomocy niebezpośredniej na rzecz spółdzielni zaangażowanej do wykonywania takich zadań.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 46 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/229/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 45 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/228/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 43 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 902) (1)

 • Dz. U. L81 - 36 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. Inwestycje Shetland Leasing and Property Developments Ltd na Wyspach Szetlandzkich (Zjednoczone Królestwo) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4649) (1)

 • Dz. U. L81 - 25 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy realizowanego przez Włochy w celu restrukturyzacji instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 429) (1)

 • Dz. U. L81 - 12 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 11 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 10 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 9 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 8 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2006 z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L81 - 7 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 5. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 5 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 5. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 3 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 1 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.