Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwu rolnemu „Cooperativa Agricola Moderna” S.c.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3639)

Data ogłoszenia:2006-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 6

Strona 6 z 9

4. OCENA POMOCY

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

W myśl art. 87 ust. 1 traktatu, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Przedmiotowa pomoc odpowiada tej definicji, ponieważ przyznaje korzyści gospodarcze określonemu przedsiębiorstwu, jest finansowana z zasobów państwowych (regionalnych) oraz może mieć wpływ na wymianę, mając na uwadze pozycję, jaką Włochy zajmują w sektorze win (Włochy są drugim producentem wina w Unii Europejskiej i w roku 1998 zrealizowały 32 % produkcji wspólnotowej). Jednakże w przypadkach przewidzianych w art. 87 ust. 2 i 3 traktatu takie działania mogą zostać uznane, w drodze odstępstwa, za zgodne z zasadami wspólnego rynku. W tym przypadku jedynym odstępstwem, które można zastosować, jest odstępstwo przewidziane w art. 87 ust. 3 lit. c), zgodnie z którym można uznać za zgodną z zasadami wspólnego rynku pomoc przeznaczoną na przyspieszenie rozwoju takich rodzajów działalności lub takich regionów ekonomicznych, z zastrzeżeniem, że nie zmienią się warunki wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Mając na uwadze charakter pomocy, aby móc korzystać z odstępstwa, o którym mowa powyżej, przedmiotowa pomoc musi spełniać warunki ustalone w wytycznych.


(34)

(35)

(36)

(37)

L 81/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2006

(38)

W wytycznych ustalono następujące ogólne warunki pozwalające na zatwierdzenie pomocy przeznaczonej na restrukturyzację:

a) przedsiębiorstwo musi kwalifikować się do uznania za zagrożone przedsiębiorstwo;

b) musi zostać przedłożony plan restrukturyzacji, który pozwoli na przywrócenie długoterminowej wydajności ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w rozsądnym terminie;

c) konieczne jest podjęcie działań umożliwiających zrównoważenie negatywnego oddziaływania konkurencji (wyrównanie);

d) kwota i intensywność pomocy muszą być ograniczone do minimum niezbędnego do zezwolenia na restrukturyzację;

e) pomoc musi być jednorazowa.

Trudna sytuacja spółdzielni „La Moderna”

(39)

Wychodząc od stwierdzenia, że nie istnieje wspólnotowa definicja zagrożonego przedsiębiorstwa (pkt 4), wytyczne określają, że, w celu oceny pomocy na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw, uznaje się za trudną sytuację, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie – z własnych zasobów finansowych oraz uzyskując konieczne fundusze od właścicieli/akcjonariuszy lub od wierzycieli – ograniczyć strat, które, bez zewnętrznej pomocy władzy państwowej, niemal z pewnością mogłyby doprowadzić je do upadku ekonomicznego w krótkim lub średnim okresie. Trudną sytuację przedsiębiorstwa ujawnia zazwyczaj rosnący poziom strat, zmniejszenie obrotów, wzrost rezerw, nadmierna zdolność produkcyjna, zmniejszenie limitu brutto samofinansowania, wzrost zadłużenia i obciążeń z tytułu odsetek oraz niska wartość kapitału netto lub jego brak.

(40)

W tym przypadku trudna sytuacja przedsiębiorstwa została stwierdzona już w ramach pomocy na ratowanie przedsiębiorstw (N 354/2000 zatwierdzonej przez Komisję decyzją SG(2000) D/106283) na podstawie metody oceny przytoczonej w motywie (14) niniejszej preambuły, która stanowi integralną część decyzji zatwierdzającej pomoc. Stwierdzono, że spółdzielnia jest zagrożona na podstawie następujących kryteriów: obciążenia finansowe/obroty, obroty/rezerwy, środki obrotowemagazyn/pasywa, krótkoterminowe zadłużenie bankowe/pasywa.

(41)

Pomimo że zatwierdzona już pomoc na ratowanie przedsiębiorstw oraz pomoc na restrukturyzację będąca przedmiotem niniejszej decyzji są przedmiotem odrębnej analizy i zatwierdzenia, podkreśla się, że w tym przypadku ratowanie i restrukturyzacja stanowią dwa – wyraźnie dające się odróżnić – aspekty tej samej operacji (pkt 9 wytycznych). Dlatego też Komisja utrzymuje, że można uznać trudną sytuację przedsiębiorstwa (w stopniu, w jakim stwierdzono to już wcześniej).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 46 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/229/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 45 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/228/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 43 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 902) (1)

 • Dz. U. L81 - 36 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. Inwestycje Shetland Leasing and Property Developments Ltd na Wyspach Szetlandzkich (Zjednoczone Królestwo) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4649) (1)

 • Dz. U. L81 - 25 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy realizowanego przez Włochy w celu restrukturyzacji instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 429) (1)

 • Dz. U. L81 - 12 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 11 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 10 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 9 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 8 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2006 z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L81 - 7 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 5. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 5 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 5. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 3 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 1 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.