Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwu rolnemu „Cooperativa Agricola Moderna” S.c.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3639)

Data ogłoszenia:2006-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 9

Strona 9 z 9

Pomoc ograniczona do niezbędnego minimum

(55)

Zgodnie z pkt 40 wytycznych, aby uzyskać zezwolenie na restrukturyzację, kwota i intensywność pomocy muszą być ograniczone do niezbędnego minimum, w zależności od zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Dlatego też beneficjenci pomocy muszą wnieść znaczny wkład na rzecz programu restrukturyzacji, z funduszy własnych lub korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania. Aby ograniczyć do minimum negatywne skutki należy unikać sytuacji, w której pomoc umożliwia przedsiębiorstwu dysponowanie dodatkowymi źródłami płynności, które mogłyby zostać wykorzystane na inicjatywy o charakterze agresywnym i zakłócającym rynek, bez związku z procesem restrukturyzacji.


(56)

Badając przestrzeganie tego wymogu wytycznych Komisja miała na uwadze następujące elementy:

(57)

Plan restrukturyzacji skorzysta łącznie z następujących dotacji publicznych: — 900 000 000 ITL (464 810 EUR) tytułem pomocy na konto kapitałowe oraz — 160 000 000 ITL (82 630 EUR) na wyposażenie winnic w urządzenia (40 % dopuszczalnych wydatków).

(58)

Część kwoty wynoszącej 900 000 000 ITL pokryje wcześniej poniesione koszty rzeczywiste (straty poniesione na skutek złych warunków atmosferycznych, inwestycje, które przyniosły straty, nienagromadzone odpisy amortyzacyjne), podczas gdy pozostała część zostanie wykorzystana w ramach planu restrukturyzacji (koszty mentoringu i dotacja na zakup urządzeń). W efekcie pomoc ograniczona będzie do spłacenia długów przedsiębiorstwa oraz sfinansowania inwestycji niezbędnych do restrukturyzacji.

(59)

Na podstawie biznes planu przedłożonego przez przedsiębiorstwo, w latach obrotowych następujących po działaniu restrukturyzacyjnym nie zostanie wygenerowany taki przepływ gotówki, który pozwoliłby przedsiębiorstwu na przeprowadzenie agresywnych działań niezwiązanych bezpośrednio z inwestycjami przewidzianymi w planie restrukturyzacji. Ponadto zmniejszone rozmiary przedsiębiorstwa i jego niewielkie znaczenie w sektorze produkcji wina w regionie (0,38 % produkcji regionu) gwarantują, że pomoc będzie miała mało znaczący wpływ na konkurencję.

(60)

W odniesieniu do kosztów mentoringu wyjaśnienia dostarczone przez Włochy (por. motyw (32)) przekonały Komisję o zgodności przewidzianych kwot i rozwiały wątpliwości dotyczące ewentualnego istnienia pomocy, jakie Komisja miała w stosunku do spółdzielni „Moncaro”, zaangażowanej w świadczenie przedmiotowych usług.

L 81/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2006

Wkład spółdzielni w restrukturyzację

(61)

W odniesieniu do wkładu spółdzielni oraz jej członków w plan restrukturyzacji, należy zaznaczyć, że inwestycje przewidziane w planie restrukturyzacji będą finansowane w co najmniej 50 % przez samą spółdzielnię. W celu wygenerowania koniecznych zasobów członkowie podwyższyli kapitał zakładowy o kwotę 100 000 000 ITL w roku 2000 i potwierdzili pożyczkę w kwocie 500 000 000 ITL na rzecz spółdzielni. Dlatego też odpowiedni wymóg wytycznych można uznać za spełniony. Pomoc „jednorazowa”

(62)

W punkcie 48 wytycznych przewidziano, że pomoc na restrukturyzację może zostać przyznana tylko jeden raz. Włochy potwierdziły, że zasada ta jest przestrzegana.

5. WNIOSKI

(63)

Działanie jest zgodne z wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Pomoc państwa, którą Włochy zamierzają przyznać w kwocie 900 000 000 ITL (464 810 EUR) na rzecz spółdzielni „Cooperativa Agricola Moderna” jest zgodna z zasadami wspólnego rynku w myśl art. 87 ust. 3 lit. c) traktatu. Zezwala się zatem na przyznanie wyżej wymienionej pomocy. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 października 2004 r. W imieniu Komisji

Franz FISCHLER

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 46 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/229/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 45 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/228/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 43 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 902) (1)

 • Dz. U. L81 - 36 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. Inwestycje Shetland Leasing and Property Developments Ltd na Wyspach Szetlandzkich (Zjednoczone Królestwo) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4649) (1)

 • Dz. U. L81 - 25 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy realizowanego przez Włochy w celu restrukturyzacji instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 429) (1)

 • Dz. U. L81 - 12 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 11 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 10 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 9 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 8 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2006 z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L81 - 7 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 5. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 5 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 5. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 3 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 1 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.