Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwu rolnemu „Cooperativa Agricola Moderna” S.c.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3639)

Data ogłoszenia:2006-03-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13

Strona 1 z 9
18.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/13

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwu rolnemu „Cooperativa Agricola Moderna” S.c.r.l. (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3639)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2006/224/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


po zaproszeniu (1) zainteresowanych stron do przedstawienia uwag, zgodnie z wyżej wymienionym artykułem oraz uwzględniając przekazane uwagi,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 8 lutego 2001 r., zarejestrowanym dnia 9 lutego 2001 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej poinformowało Komisję o wymienionym wyżej środku, zgodnie z art. 88 ust. 3 traktatu.

(2)

W piśmie z dnia 21 sierpnia 2001 r., zarejestrowanym dnia 24 sierpnia 2001 r., w piśmie z dnia 3 grudnia 2001 r., zarejestrowanym dnia 5 grudnia 2001 r. oraz w piśmie z dnia 11 kwietnia 2002 r., zarejestrowanym dnia 17 kwietnia 2002 r., Stałe Przedstawicielstwo Włoch przy Unii Europejskiej przekazało Komisji dodatkowe informacje, o które zwrócono się do władz włoskich w piśmie z dnia 9 kwietnia 2001 r. oraz z dnia 27 września 2001 r., a także w drodze nieformalnych kontaktów.

(3)

Pismem z dnia 5 czerwca 2002 r. Komisja poinformowała Włochy o decyzji w sprawie wszczęcia procedury, o której mowa w art. 88 ust. 2 traktatu WE w kwestii przedmiotowej pomocy.

(4)

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (2). Komisja zaprosiła zainteresowane strony trzecie do przedstawienia uwag dotyczących przedmiotowej pomocy.

(5)

Komisja nie otrzymała od zainteresowanych stron trzecich uwag dotyczących przedmiotowej pomocy.

(1) Dz.U. C 251 z 18.10.2002, str. 3. (2) Patrz przypis 1.

L 81/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.3.2006

(6)

W piśmie z dnia 16 września 2002 r., zarejestrowanym dnia 17 września 2002 r., Włochy przekazały Komisji dodatkowe informacje dotyczące planowanego środka.

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS POMOCY (7)

„Cooperativa Agricola Moderna” S.c.r.l. jest jednym z przedsiębiorstw dopuszczonych do korzystania z pomocy na ratowanie przedsiębiorstw, rozpatrzonej i zatwierdzonej przez Komisję w ramach pomocy nr N 354/2000 (3). Decyzja zatwierdzająca pomoc przewidywała przekształcenie pomocy na ratowanie przedsiębiorstw w pomoc na restrukturyzację pod warunkiem, że Włochy przedłożą, w ciągu sześciu miesięcy od zezwolenia na pomoc, plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zgodnie z postanowieniami pkt 23 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (zwanych dalej „wytycznymi wspólnotowymi”) (4). Spełniając ten wymóg, władze włoskie przedłożyły plan restrukturyzacji spółdzielni. Niniejsza decyzja dotyczy zatem pomocy na restrukturyzację.

(8)

W ramach planu restrukturyzacji, wypłacona pomoc na ratowanie przedsiębiorstw w kwocie 900 000 000 ITL (464 810 EUR) została przekształcona we wkład w formie dotacji kapitałowej.

A. Opis przedsiębiorstwa

(9)

„Cooperativa Agricola Moderna” S.c.r.l. jest małą spółdzielnią, skupiającą 69 członków, specjalizującą się w uprawie winorośli i uprawie zbóż (produkcja pierwotna). Obecnie spółdzielnia zarządza terenem o powierzchni 75 ha stanowiącym jej własność, 207 ha w dzierżawie oraz 178 ha w postaci dostaw.

B. Badanie rynku

(10)

Według władz włoskich, przeważającą działalnością spółdzielni jest uprawa winogron przeznaczonych na produkcję wina (80 % produkcji brutto nadającej się do sprzedaży).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 81 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 46 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/229/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 45 z 200618.3.2006

  Decyzja Rady 2006/228/WSiSW z dnia 9 marca 2006 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem

 • Dz. U. L81 - 43 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Izraelu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 902) (1)

 • Dz. U. L81 - 36 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. Inwestycje Shetland Leasing and Property Developments Ltd na Wyspach Szetlandzkich (Zjednoczone Królestwo) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4649) (1)

 • Dz. U. L81 - 25 z 200618.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie programu pomocy realizowanego przez Włochy w celu restrukturyzacji instytucji zajmujących się kształceniem zawodowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 429) (1)

 • Dz. U. L81 - 12 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (dziewiąty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 11 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (ósmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 10 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (siódmy EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 9 z 200618.3.2006

  Zalecenie Rady z dnia 14 marca 2006 r. dotyczące udzielenia Komisji absolutorium z realizacji operacji Europejskiego Funduszu Rozwoju (szósty EFR) za rok budżetowy 2004

 • Dz. U. L81 - 8 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 455/2006 z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 343/2006 otwierające skup masła w niektórych państwach członkowskich na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L81 - 7 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 454/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 5. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 5 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 453/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 5. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 3 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 452/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 5. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L81 - 1 z 200618.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 451/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.