Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 456/2006 z dnia 20 marca 2006 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Data ogłoszenia:2006-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 1

21.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 456/2006 z dnia 20 marca 2006 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

rozpoczęcia stosowania nr 1786/2003,

rozporządzenia

(WE)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 i art. 37 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1786/2003 niniejszym wprowadza się następujące sprostowania: 1) W art. 1 pierwsza kolumna tabeli lit. a) kody CN „ex 1214 90 91” i „ex 1214 90 99” zastępuje się kodem CN „ex 1214 90 90”. 2) W art. 5 ust. 1 maksymalną gwarantowaną ilość „4 855 900” ton zastępuje się maksymalną gwarantowaną ilością „4 960 723” ton. 3) Artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Tekst rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 (2) zawiera kilka błędów. W związku ze zmianą Nomenklatury Scalonej, w art. 1 tego rozporządzenia kody CN ex 1214 90 91 i ex 1214 90 99 powinny zostać zastąpione kodem CN ex 1214 90 90. W art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia maksymalna gwarantowana ilość 4 855 900 ton powinna zostać zastąpiona maksymalną gwarantowaną ilością 4 960 723 ton odpowiadającą sumie gwarantowanych ilości krajowych wymienionych w ust. 2 tego artykułu. W art. 6 akapit pierwszy powinien zostać przeredagowany w celu prawidłowego opisania sposobu zmniejszania pomocy w wypadku przekroczenia maksymalnej gwarantowanej ilości. Akapit drugi tego samego artykułu powinien zostać ujednolicony we wszystkich wersjach językowych w celu zastosowania jednakowej terminologii do wyrażenia zasady, zgodnie z którą nie jest możliwe żadne zwiększenie wydatków budżetowych w przypadku przekroczenia maksymalnej gwarantowanej ilości. Rozporządzenie (WE) nr 1786/2003 powinno zatem zostać odpowiednio sprostowane. Biorąc pod uwagę, że sprostowania te nie mają żadnego negatywnego wpływu na podmioty gospodarcze, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od daty

(2)

(3)

„Artykuł 6 W przypadku gdy w trakcie roku gospodarczego ilość suszu paszowego, w odniesieniu do którego wnioskuje się o pomoc przewidzianą w art. 4 ust. 2, przekracza maksymalną gwarantowaną ilość określoną w art. 5 ust. 1, pomoc jest zmniejszana dla każdego państwa członkowskiego, w którym produkcja przekracza gwarantowaną ilość krajową, poprzez zmniejszenie wydatków w zależności od procentowego udziału przekroczenia odnotowanego przez dane państwo członkowskie w sumie przekroczeń. Zmniejszenie to ustala się, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2, na poziomie zapewniającym, że wydatki budżetowe wyrażone w euro nie przekraczają wydatków, które zostałyby osiągnięte w przypadku gdyby maksymalna gwarantowana ilość nie została przekroczona.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2005 r.

(4)

(5)

(6)

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).

L 82/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 20 z 200621.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/231/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB

 • Dz. U. L82 - 15 z 200621.3.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

 • Dz. U. L82 - 14 z 200621.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR

 • Dz. U. L82 - 10 z 200621.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/33/WE z dnia 20 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/45/WE w zakresie żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) i ditlenku tytanu (E 171) (1)

 • Dz. U. L82 - 9 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

 • Dz. U. L82 - 8 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

 • Dz. U. L82 - 7 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L82 - 5 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L82 - 3 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.