Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 15

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

Data ogłoszenia:2006-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 15

Strona 1 z 3
21.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 82/15

UMOWA między Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I RZĄD KANADY, zwane dalej Stronami, UZNAJĄC konieczność przestrzegania podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności, oraz wagę poszanowania tych wartości w trakcie zapobiegania i zwalczania terroryzmu, związanej z nim przestępczości oraz innych rodzajów przestępczości o charakterze ponadnarodowym, w tym przestępczości zorganizowanej; UWZGLĘDNIAJĄC wymóg Rządu Kanady dotyczący przekazywania przez przewoźników lotniczych właściwym władzom Kanady zaawansowanych informacji o pasażerach oraz zapisu danych dotyczących nazwiska pasażera (zwane dalej „API/PNR”), w zakresie, w jakim są one zbierane i zawarte w automatycznych systemach rezerwacji oraz odprawy, należących do przewoźników; UWZGLĘDNIAJĄC dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (1), w szczególności jej art. 7 lit. c); UWZGLĘDNIAJĄC zobowiązania podjęte przez właściwe władze w odniesieniu do sposobu przetwarzania danych API/PNR otrzymanych przez przewoźników lotniczych (zwane dalej „zobowiązaniami”); UWZGLĘDNIAJĄC odpowiednią decyzję Komisji, zgodnie z art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE (zwaną dalej „decyzją”), na mocy której uznaje się, że właściwe władze Kanady zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych API/PNR dotyczących lotów pasażerskich przekazywanych ze Wspólnoty Europejskiej (zwanej dalej „Wspólnotą”) do Kanady, zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami, które są załączone do omawianej decyzji; UWZGLĘDNIAJĄC poprawione wytyczne w sprawie API przyjęte przez Światową Organizację Celną (WCO), Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) oraz Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO); ZOBOWIĄZUJĄC SIĘ do współpracy z ICAO w dziedzinie rozwoju wielostronnych standardów przekazywania danych PNR otrzymanych od komercyjnych linii lotniczych; UWZGLĘDNIAJĄC przyszłą możliwość dokonania zmian w załączniku I do niniejszej Umowy przy stosowaniu uproszczonych procedur, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia wzajemności między Stronami,


UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Cel 1. Celem niniejszej Umowy jest zapewnienie, że dane API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach są dostarczane przy pełnym poszanowaniu podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do prywatności. 2. Kwalifikująca się trasa to przelot obsługiwany przez przewoźnika lotniczego z terytorium jednej ze Stron na terytorium Strony występującej z wnioskiem. Artykuł 2 Właściwe organy Właściwymi organami Strony występującej z wnioskiem są organy Kanady lub Unii Europejskiej odpowiedzialne za przetwarzanie danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach, jak określono w załączniku I do niniejszej Umowy, który stanowi jej integralną część.

(1) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

Artykuł 3 Przetwarzanie danych API/PNR 1. Strony zgadzają się na przetwarzanie danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez właściwe organy otrzymujące dane API/PNR.

2. Zobowiązania ustanawiają zasady i procedury przekazywania właściwym organom danych API/PNR osób podróżujących na kwalifikujących się trasach i ich ochrony.

3. Właściwe organy przetwarzają otrzymane dane API/PNR i traktują osoby podróżujące na kwalifikujących się trasach, do których te dane się odnoszą, zgodnie z obowiązującym prawem i wymogami konstytucyjnymi, bez dyskryminacji, w szczególności ze względu na przynależność państwową i/oraz kraj zamieszkania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 82 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L82 - 20 z 200621.3.2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/231/WPZiB z dnia 20 marca 2006 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/936/WPZiB

 • Dz. U. L82 - 14 z 200621.3.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rządem Kanady o przetwarzaniu danych API/PNR

 • Dz. U. L82 - 10 z 200621.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/33/WE z dnia 20 marca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 95/45/WE w zakresie żółcieni pomarańczowej FCF (E 110) i ditlenku tytanu (E 171) (1)

 • Dz. U. L82 - 9 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 461/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu niektórych grzybów zakonserwowanych w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 392/2006

 • Dz. U. L82 - 8 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 460/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do przywozu czosnku w ramach autonomicznego kontyngentu taryfowego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

 • Dz. U. L82 - 7 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 459/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L82 - 5 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 458/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L82 - 3 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 457/2006 z dnia 20 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L82 - 1 z 200621.3.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 456/2006 z dnia 20 marca 2006 r. wprowadzające sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.