Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

Data ogłoszenia:2006-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 14

L 83/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE w zakresie włączenia niektórych substancji

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/398/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2, po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 W Załączniku do dyrektywy 2001/15/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przedstawiają one Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w obszarze objętym niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Dyrektywa Komisji 2001/15/WE z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie substancji, które mogą być dodawane w szczególnych celach odżywczych do żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego (2) określa pewne kategorie substancji i dla każdej z nich wymienia substancje chemiczne, które mogą być stosowane przy wytwarzaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Substancje chemiczne, które zostały poddane ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) i otrzymały pozytywną ocenę naukową, powinny zostać włączone do Załącznika do dyrektywy 2001/15/WE. Urząd wydał i opublikował niedawno pozytywne oceny naukowe dla niektórych witamin i substancji mineralnych. Należy zastąpić nazwę kategorii „kwas foliowy” w celu uwzględnienia włączenia do Załącznika do dyrektywy innych form folianu. Należy zatem 2001/15/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(2)

(3)

(4)

(5)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 186 z 30.6.1989, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 52 z 22.2.2001, str. 19. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2004/5/WE (Dz.U. L 14 z 21.1.2004, str. 19).

22.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/15

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do dyrektywy 2001/15/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w sekcji dotyczącej kategorii 1. Witaminy: a) pozycję „KWAS FOLIOWY” zastępuje się pozycją „FOLIAN”; b) w pozycji „FOLIAN” dodaje się wiersz w następującym brzmieniu:

Warunek stosowania Substancja Wszystkie ŻSPŻ DŻSPM

„— kwas L-metylofoliowy wapnia

x”;

2) w sekcji dotyczącej kategorii 2. Minerały w pozycji „MAGNEZ” dodaje się wiersz w następującym brzmieniu:

Warunek stosowania Substancja Wszystkie ŻSPŻ DŻSPM

„— L-asparaginian magnezu

x”;

3) w sekcji dotyczącej kategorii 2. Minerały w pozycji „ŻELAZO” dodaje się wiersz w następującym brzmieniu:

Warunek stosowania Substancja Wszystkie ŻSPŻ DŻSPM

„— diglicynian żelaza

x”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 16 z 200622.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 843) (1)

 • Dz. U. L83 - 13 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L83 - 11 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L83 - 9 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L83 - 6 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2006 z dnia 21 marca 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i kończące rejestrację tego przywozu nałożoną rozporządzeniem (WE) nr 1289/2005

 • Dz. U. L83 - 5 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2006 z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L83 - 3 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2006 z dnia 21 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L83 - 1 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.