Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 843) (1)

Data ogłoszenia:2006-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 16

Strona 1 z 2
L 83/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 843)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/236/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (2), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

minę i metale ciężkie. Obecność tych substancji w żywności wiąże się z możliwością poważnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Dyrektywa Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa (3) określa procedurę pobierania próbek i analizy w odniesieniu do histaminy i ustala dozwolone poziomy wspomnianej substancji.

(4)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2001 z dnia 8 marca 2001 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy dla niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (4) ustanawia dopuszczalne poziomy ciężkich metali dozwolone w produktach rybołówstwa.

Zgodnie z dyrektywą 97/78/WE oraz rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 należy przyjąć niezbędne środki w odniesieniu do przywozu produktów z państw trzecich, w których pojawia się lub rozprzestrzenia się jakiekolwiek zjawisko mogące stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi. W produktach rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi wykryto hista-

(5)

(2)

Przeprowadzona ostatnio wspólnotowa wizyta kontrolna w Indonezji wykryła poważne niedociągnięcia w zakresie higieny podczas przeładunku produktów rybołówstwa. Takie niedociągnięcia oznaczają, że ryby nie są tak świeże, jak być powinny, i szybko się psują, osiągając wysoki poziom histaminy u przedmiotowych gatunków. Kontrole wykryły ponadto poważne niedociągnięcia w zdolności władz Indonezji do przeprowadzania wiarygodnych kontroli produktów rybołówstwa, w szczególności w zakresie wykrywania histaminy i metali ciężkich u przedmiotowych gatunków.

(1) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).

(3) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r. (4) Dz.U. L 77 z 16.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 199/2006 (Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 34).

22.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/17

(6)

Państwa członkowskie powinny przeprowadzić odpowiednie kontrole produktów rybołówstwa z Indonezji w chwili ich dotarcia do punktu granicznego Wspólnoty, aby zapobiec wprowadzeniu do obrotu produktów niezdatnych do spożycia przez ludzi. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 ustanawia system szybkiego alarmowania w zakresie żywności i paszy, który powinien być wykorzystywany do wprowadzenia wymogu wzajemnego informowania przewidzianego w art. 22 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 14 z 200622.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dz. U. L83 - 13 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L83 - 11 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L83 - 9 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L83 - 6 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2006 z dnia 21 marca 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i kończące rejestrację tego przywozu nałożoną rozporządzeniem (WE) nr 1289/2005

 • Dz. U. L83 - 5 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2006 z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L83 - 3 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2006 z dnia 21 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L83 - 1 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.