Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2006 z dnia 21 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

Data ogłoszenia:2006-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 3

22.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 83/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 463/2006 z dnia 21 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku jaj (1), w szczególności jego art. 3 ust. 2, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

wniosków a dniem wydawania pozwoleń jest zbyt krótki, aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem. Należy zatem przedłużyć wymieniony okres. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 596/2004 i art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 633/2004, pozwolenia są wydawane w 2006 r. w terminach wskazanych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie, jeżeli przed wymienionymi terminami wydawania pozwoleń nie zostały podjęte żadne szczególne środki, o których mowa w art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 596/2004 i art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 633/2004. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 596/2004 (3) i art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 633/2004 (4), ustanawiające szczegółowe zasady wdrożenia systemu pozwoleń na wywóz odpowiednio w sektorach jaj i mięsa drobiowego, stanowią, że pozwolenia na wywóz są wydawane w środę w tygodniu następującym po tygodniu, w którym składane są wnioski o wydanie pozwoleń, jeżeli Komisja nie podjęła w tym czasie żadnych szczególnych środków. Biorąc pod uwagę dni świąteczne w 2006 r. i nieregularną publikację Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tych dniach, okres czasu między złożeniem

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307 z 25.11.2005, str. 2). (2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005. (3) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1475/2004 (Dz.U. L 271 z 19.8.2004, str. 31). (4) Dz.U. L 100 z 6.4.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1498/2004 (Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 8).

L 83/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2006

ZAŁĄCZNIK

Okres składania wniosków o pozwolenia

Terminy wydawania

Od 10 do 14 kwietnia 2006 r. Od 24 do 28 kwietnia 2006 r. Od 1 do 5 maja 2006 r. Od 29 maja do 2 czerwca 2006 r. Od 7 do 11 sierpnia 2006 r. Od 23 do 27 października 2006 r. Od 18 do 22 grudnia 2006 r. Od 25 do 29 grudnia 2006 r.

20 kwietnia 2006 r. 4 maja 2006 r. 11 maja 2006 r. 8 czerwca 2006 r. 17 sierpnia 2006 r. 3 listopada 2006 r. 28 grudnia 2006 r. 5 stycznia 2007 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 16 z 200622.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 843) (1)

 • Dz. U. L83 - 14 z 200622.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dz. U. L83 - 13 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L83 - 11 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L83 - 9 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L83 - 6 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2006 z dnia 21 marca 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i kończące rejestrację tego przywozu nałożoną rozporządzeniem (WE) nr 1289/2005

 • Dz. U. L83 - 5 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2006 z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L83 - 1 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.