Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 465/2006 z dnia 21 marca 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i kończące rejestrację tego przywozu nałożoną rozporządzeniem (WE) nr 1289/2005

Data ogłoszenia:2006-03-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 6

Strona 1 z 3
L 83/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.3.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 465/2006 z dnia 21 marca 2006 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 408/2002 na przywóz niektórych tlenków cynku pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w drodze przywozu niektórych tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, i kończące rejestrację tego przywozu nałożoną rozporządzeniem (WE) nr 1289/2005


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 13, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

środków antydumpingowych na przywóz tlenków cynku pochodzących z ChRL, która polegała na znacznym wzroście przywozu tych samych produktów z Kazachstanu, podczas gdy przywóz z ChRL zmniejszył się znacząco w tym samym okresie.

(5)

Istnieje domniemanie, że wspomniana zmiana w strukturze handlu wynika z dokonywanego w Kazachstanie przeładunku tlenków cynku pochodzących z ChRL. Stwierdzono ponadto, że nie było innej racjonalnej przyczyny ani ekonomicznego uzasadnienia takiej zmiany, niż istniejące cło antydumpingowe na tlenki cynku pochodzące z ChRL.

1. Obowiązujące środki i poprzednie dochodzenia

(1)

(6)

Rozporządzeniem (WE) nr 408/2002 (2) („rozporządzenie pierwotne”) Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe wynoszące od 6,9 % do 28 % na przywóz tlenków cynku o czystości nie mniejszej niż 93 % tlenku cynku („tlenki cynku”) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Rozporządzeniem (WE) nr 1623/2003 (3) („rozporządzenie w sprawie obejścia środków”) Rada rozszerzyła cło antydumpingowe w wysokości 20 % nałożone na przywóz tlenków cynku pochodzących z ChRL na przywóz tlenków cynku wysyłanych z Wietnamu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu, oraz na tlenki cynku przedstawione w postaci mieszanki z krzemionką pochodzące z ChRL. 2. Wniosek

Wnioskodawca stwierdził również, że skutki zaradcze istniejących ceł antydumpingowych na tlenki cynku pochodzące z ChRL zostały osłabione zarówno w odniesieniu do ilości, jak i cen, oraz że stosowany był dumping w stosunku do normalnych wartości uprzednio ustalonych dla tlenków cynku pochodzących z ChRL.

(2)

3. Wszczęcie postępowania

(7)

(3)

W dniu 27 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała wniosek na mocy art. 13 ust. 3 rozporządzenia podstawowego o przeprowadzenie dochodzenia dotyczącego domniemanego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na przywóz tlenków cynku pochodzących z ChRL. Wniosek został złożony przez stowarzyszenie Eurometaux w imieniu producentów reprezentujących ponad 45 % wspólnotowej produkcji tlenków cynku. Wniosek zawierał dowody prima facie wskazujące, że nastąpiła zmiana w strukturze handlu po nałożeniu

Komisja wszczęła dochodzenie rozporządzeniem (WE) nr 1289/2005 (4) („rozporządzenie wszczynające”) dotyczące rzekomego obejścia środków antydumpingowych i na mocy art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 5 rozporządzenia podstawowego poleciła władzom celnym rejestrować przywóz tlenków cynku wysyłanych z Kazachstanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kazachstanu, objętych kodem CN 2817 00 00 (kod Taric 2817 00 00 13), począwszy od dnia 6 sierpnia 2005 r.

4. Dochodzenie

(8)

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 7. (3) Dz.U. L 232 z 18.9.2003, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 83 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L83 - 16 z 200622.3.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie specjalnych warunków dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Indonezji i przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 843) (1)

 • Dz. U. L83 - 14 z 200622.3.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/34/WE z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca Załącznik do dyrektywy 2001/15/WE w zakresie włączenia niektórych substancji (1)

 • Dz. U. L83 - 13 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 468/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L83 - 11 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 467/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L83 - 9 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 466/2006 z dnia 21 marca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w marca 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L83 - 5 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 464/2006 z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 80/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L83 - 3 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 463/2006 z dnia 21 marca 2006 r. wprowadzające odstępstwo na 2006 r. od rozporządzeń (WE) nr 596/2004 i (WE) nr 633/2004 w odniesieniu do terminów wydawania pozwoleń na wywóz w sektorach jaj i mięsa drobiowego

 • Dz. U. L83 - 1 z 200622.3.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 462/2006 z dnia 21 marca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.